Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Αρχείο Ανάπτυξη, Οικονομία Η Κρήτη και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της 4ης περιόδου
Η Κρήτη και τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της 4ης περιόδου

 

Εισήγηση του Γιώργου Αγοραστάκη στο Νομαρχιακό Συμβούλιο Χανίων 27.6.2006

Ενημέρωση για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

της Δ' προγραμματικής περιόδου 2007-2013

Εισαγωγή

Ο σκοπός της παρούσας εισήγησης είναι να ενημερώσει το Ν.Σ. για τον Εθνικό Αναπτυξιακό Προγραμματισμό και για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, όπως και για τα πολιτικά ζητήματα που μπαίνουν -εξ αυτών- στην Κρήτη σήμερα.

Χάριν συντομίας χρησιμοποιείται ο όρος Προγράμματα Δ' περιόδου αντί του όρου Δ' ΚΠΣ που καταργήθηκε.

Στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Χανίων το 2005 εισηγήθηκα με αναλυτικό τρόπο τις αλλαγές στις διαρθρωτικές πολιτικές τους κανονισμούς της Ε.Ε και για τις επακόλουθες ανατροπές στο περιεχόμενο και τις διαδικασίες των προγραμμάτων της Δ' περιόδου στη χώρα μας.  Εδώ επισημαίνω επιγραμματικά ορισμένες από τις βασικές αρχές που θα ισχύσουν,  χωρίς να μπαίνω σε λεπτομέρειες δεδομένου ότι το νέο πλαίσιο είναι πολύπλοκο.

Σε γενικές γραμμές το νέο κανονιστικό πλαίσιο είναι ριζικά διαφορετικό από το προηγούμενο και ως εκ τούτου τα νέα Επιχειρησιακά Προγράμματα θα είναι τελείως διαφορετικά σε ότι αφορά το περιεχόμενο και τις διαδικασίες εφαρμογής τους.

Προ ημερών εκδόθηκε η 3η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία θέτει σε κίνηση τη σύνταξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Δ΄περιόδου.  Η εγκύκλιος προδιαγράφει το πλαίσιο της κατάρτισης,  ορίζει τις προτεραιότητες,  και κατανέμει κατ' αρχήν την κοινοτική συνδρομή μεταξύ των προγραμμάτων και περιοχών (αναφορά παρακάτω).

Σε ότι αφορά τις διαδικασίες του Εθνικού Προγραμματισμού, από την αρχή θα τις χαρακτήριζα κλειστές (έτσι όπως ήταν και στο Γ' ΚΠΣ) αφού μέχρι σήμερα τα όργανα σχεδιασμού και οι αποφάσεις περιορίζονται στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Ενεργοποιήθηκαν ανοικτές διαδικασίες μόνο για τους τύπους.

Ι.          Το νέο κανονιστικό πλαίσιο της περιόδου 2007-2013

Τον Ιούλιο του 2004, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε μια σειρά νομοθετικές προτάσεις για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής. Οι προτάσεις περιέλαβαν:

- έναν γενικό κανονισμό που θεσπίζει ένα κοινό σύνολο κανόνων για τα τρία μέσα χρηματοδότησης των διαρθρωτικών δράσεων της περιόδου 2007-2013,

- έναν κανονισμό για κάθε μέσο, συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το Ταμείο Συνοχής, και

- μια νέα πρόταση κανονισμού που επιτρέπει τη σύσταση μιας αρχής διασυνοριακής συνεργασίας.

Επίσης υιοθέτησε δύο νέες προτάσεις για ταμείο της Γεωργίας και το ταμείο Αλιείας.

Συνολικά με τις προτάσεις αυτές επαναπροσδιορίστηκε η πολιτική συνοχής στο πλαίσιο της διευρυμένης πλέον Ευρώπης. Η στρατηγική και οι πόροι της πολιτικής συνοχής αναδιαρθρώθηκαν γύρω από τρεις νέους στόχους προτεραιότητας των διαρθρωτικών δράσεων. Σε τίτλους: σύγκλιση, ανταγωνιστικότητα και απασχόληση, συνεργασία.

Αποφασίστηκαν:

- η μείωση του αριθμού των χρηματοδοτικών μέσων της συνοχής (τρία αντί έξι),

- η ενσωμάτωση του πεδίου δράσης των σημερινών κοινοτικών πρωτοβουλιών Leader, Interreg, URBAN και EQUAL καθώς και των καινοτόμων δράσεων στις προτεραιότητες των επιχειρησιακών προγραμμάτων των κρατών ή των περιφερειών,

- η χρηματοδότηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων από ένα μόνο Ταμείο (ΕΤΠΑ ή ΕΚΤ), εκτός από τα προγράμματα που αφορούν τις υποδομές, όπου συμμετέχουν από κοινού το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής,

- για το Ταμείο Συνοχής, να ισχύσει ο πολυετής προγραμματισμός και οι ίδιοι κανόνες με αυτούς των διαρθρωτικών ταμείων.

Ο γενικός κανονισμός θεσπίζει τις γενικές διατάξεις για τα δύο διαρθρωτικά ταμεία της περιόδου 2007-2013 (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ), καθώς και για το Ταμείο Συνοχής. Συνοπτικά ορισμένα από τα βασικότερα στοιχεία του είναι:

Οι νέοι Στόχοι της διαρθρωτικής πολιτικής

Οι τρεις σημερινοί στόχοι προτεραιότητας των ταμείων -στόχος 1: περιφέρειες με υστέρηση ανάπτυξης, στόχος 2: περιφέρειες υπό οικονομική και κοινωνική αναδιάρθρωση και στόχος 3: συστήματα εκπαίδευσης και προώθησης της απασχόλησης- θα αντικατασταθούν, το 2007, από τους τρεις τίτλους: «σύγκλιση», «περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση», «εδαφική συνεργασία»:

1. Σύγκλιση (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής)

Ο στόχος "σύγκλισης" (παραπλήσιος του σημερινού στόχου 1) αφορά τα λιγότερο αναπτυγμένα κράτη μέλη.

Ο στόχος «Σύγκλιση» θα εφαρμόζεται στις Περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ), είναι μικρότερο από το 75 % του μέσου όρου της διευρυμένης ΕΕ (25).

Για να παγιωθούν τα κεκτημένα των προηγούμενων προγραμμάτων, προβλέπεται μεταβατική και ειδική στήριξη, προοδευτικά φθίνουσα μέχρι το 2013, για τις Περιφέρειες που θα ξεπεράσουν το ποσοστό του 75%, λόγω του στατιστικού αποτελέσματος της διεύρυνσης. Η προσωρινή υποστήριξη πρέπει να ισχύσει για εκείνες τις περιοχές όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ θα ήταν κάτω 75% του κοινοτικού μέσου όπως υπολογίζεται για την Ένωση των 15 (η αποκαλούμενη στατιστική επίδραση της διεύρυνσης).

Ο στόχος «Σύγκλιση» θα καλύπτει, όπως και παλαιότερα, τις παρεμβάσεις του Ταμείου Συνοχής στα κράτη μέλη, των οποίων το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) είναι μικρότερο του 90 % του μέσου όρου της ΕΕ, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τα κριτήρια της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Η βοήθεια του Ταμείου συνοχής θα δοθεί για την εκπλήρωση των όρων της οικονομικής σύγκλισης καθώς επίσης και για να αποφευχθούν τα υπερβολικά δημόσια ελλείμματα σύμφωνα με το άρθρο 104 της Συνθήκης.

2. Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση: (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ).

Για την υπόλοιπη Ένωση, προβλέπονται χαμηλότερες ενισχύσεις

- Πρώτα, μέσω των περιφερειακών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ με συγκέντρωση των επεμβάσεων σε τρία θέματα προτεραιότητας: καινοτομία και η οικονομία της γνώσης, περιβάλλον και πρόληψη κινδύνου, δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος.

- Δεύτερον, μέσω των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, με ενέργειες που αφορούν την προσαρμογή στην οικονομική αλλαγή, και με την υποστήριξη των πολιτικών απασχόλησης, ποιότητας και παραγωγικότητας στην εργασία.

3. Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

Αντικείμενο αυτού του στόχου, που εκπορεύεται από την εμπειρία της κοινοτικής πρωτοβουλίας Interreg, είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας σε τρία επίπεδα:

· της διασυνοριακής συνεργασίας μέσω κοινών προγραμμάτων,

· της συνεργασίας σε επίπεδο διακρατικών περιοχών και

· των δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών σε όλη την Ένωση.

2.         Ο προγραμματισμός στην Ελλάδα

Η 3η Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013» -που προανάφερα- θέτει το κανονιστικό πλαίσιο διαμόρφωσης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, δίνει οδηγίες για την κατάρτισή τους και ορίζει το χρηματοδοτικό πλαίσιο που θα κινηθούν.

Αναφέρεται στον Εθνικό Στρατηγικό Σχεδιασμό που τελεί υπό επεξεργασία και ορίζει εξ προτεραιότητες για τη χώρα. Συνοπτικά (από την Εγκύκλιο):

«1. Επένδυση στην Κοινωνία της γνώσης και την Καινοτομία

Η εκπαίδευση, η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία είναι βασικά στοιχεία της Οικονομίας της Γνώσης και καθοριστικοί παράγοντες για την αύξηση της παραγωγικότητας και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας.

2. Ενίσχυση της Απασχόλησης και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής

Στον τομέα της Απασχόλησης θα επιδιωχθεί η κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας και η αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας για την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών απασχόλησης.

Στον τομέα της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης θα επιδιωχθεί η ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η κοινωνική συνοχή.

3. Αειφόρος ανάπτυξη και Ποιότητα ζωής

Βασικές επιδιώξεις αποτελούν: η αναβάθμιση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, η ανάπτυξη των περιβαλλοντικών υποδομών, η βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, η ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος της χώρας σε ένα ζωτικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης και η μακροχρόνια υγεία των πολιτών. Ειδικότερα, οι τομείς πολιτικής, που εντάσσονται στην προτεραιότητα αυτή είναι οι ακόλουθοι: Περιβάλλον, Υγεία, Πολιτισμός.

4. Εξωστρέφεια και ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Στόχος είναι η δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τόσο για την αναβάθμιση της ποιότητας της εγχώριας επιχειρηματικότητας, όσο και για την προσέλκυση διεθνούς επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για επενδύσεις στην Ελλάδα.

5. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του θεσμικού περιβάλλοντος.

Στόχος είναι η αναμόρφωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και η πιο αποδοτική - σε λογική δικτύου προσανατολισμένου στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα - λειτουργία της ∆ημόσιας ∆ιοίκησης για το σκοπό της μείωσης της γραφειοκρατίας, το άνοιγμα των αγορών - μέσω θεσμικών παρεμβάσεων (μεταρρύθμιση θεσμικού πλαισίου) και απελευθέρωσης κλάδων (πχ ενέργεια).

6. Ενίσχυση των φυσικών και τεχνολογικών υποδομών προσπελασιμότητας

Η προτεραιότητα αφορά σε επενδύσεις υποδομών μεταφορών, ενέργειας και τεχνολογικού κεφαλαίου. Έμφαση θα δοθεί στα διευρωπαϊκά δίκτυα και στις δευτερεύουσες συνδέσεις.»

Το χρηματοδοτικό πλαίσιο της περιόδου 2007-2013

Με βάση τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 16ης ∆εκεμβρίου 2005, η Επιτροπή ανακοίνωσε στα Κ-Μ τους Κοινοτικούς πόρους που τους αναλογούν για τη χρηματοδότηση της πολιτικής Συνοχής. Η κατανομή των πόρων των ∆ιαρθρωτικών Ταμείων (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ταμείου Συνοχής, για την περίοδο 2007 - 2013, ανά στόχο για την Ελλάδα είναι ως εξής:

Ταμείο Συνοχής -3.280 εκ ΕΥΡΩ

Αμιγής Στόχος Σύγκλιση - 8.358 εκ ΕΥΡΩ

Στατιστική Σύγκλιση (phasing out) - 5.765 εκ ΕΥΡΩ

Σταδιακή Είσοδος (phasing in) - 582 εκ ΕΥΡΩ

Μεταφερόμενα κονδύλια του Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης 1.880 εκ ΕΥΡΩ

Η συνολική διαθέσιμη Κοινοτική συνδρομή για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 20,1 δις ΕΥΡΩ.

Όπως προανέφερα, οι νέοι διαρθρωτικοί κανονισμοί κατατάσσουν τις περιφέρειες ανάλογα με το ΑΕΠ τους στους νέους στόχους.

1. Αμιγής Στόχος Σύγκλιση για περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ< ΑΕΠ ΕΕ25

2. Στατιστική Σύγκλιση (phasing out) για περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ> ΑΕΠ ΕΕ25 και < ΑΕΠ ΕΕ15

3. Σταδιακή Είσοδος (phasing in) για περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ> ΑΕΠ ΕΕ15

Με βάση αυτήν την ταξινόμηση στην Ελλάδα, οι περιφέρειες

1. Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Αττικής ορίστηκαν Περιφέρειες  Στατιστικής Σύγκλισης και οι

2. Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου.

3. Όλες οι υπόλοιπες Περιφέρειες -μαζί και η Κρήτη- εντάχθηκαν στον αμιγή στόχο της Συνοχής.

Οι 5 περιφέρειες (εκτός αμιγούς στόχου σύγκλισης) θα χρηματοδοτηθούν από τα Περιφερειακά προγράμματα που θα ανήκουν και δεν θα μπορούν να ενισχυθούν από τα τομεακά. Τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά που θα λάβουν ήδη έχουν κλειδώσει.

Οι υπόλοιπες 8 Περιφέρειες θα χρηματοδοτηθούν τόσο από Τομεακά όσο και από Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της περιόδου 2007-2013

Η Ελληνική Κυβέρνηση προτείνει λιγότερα Τομεακά και Περιφερειακά Προγράμματα.

Από τα 11 Τομεακά του Γ' ΚΠΣ προτείνει 6, τα εξής:

1. ΕΠ «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

2. ΕΠ «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» (μεταφορές)

3. ΕΠ «Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα»

4. ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

5. ΕΠ «Ανθρώπινοι πόροι»

6. ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Eφαρμογής»

Από τα 13 Περιφερειακά του Γ' ΚΠΣ προτείνει 5, τα εξής:

1. ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης: περιφέρειες Ανατ. Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και ∆υτική Μακεδονία.

2. ΠΕΠ ∆υτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων: περιφέρειες ∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Ιόνια Νησιά.

3. ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: περιφέρειες Κρήτη, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο.

4. ΠΕΠ Θεσσαλίας, Ηπείρου, Στερεάς Ελλάδας: περιφέρειες Θεσσαλία, Ήπειρος, Στερεά Ελλάδα.

5. ΠΕΠ Αττικής: περιφέρεια Αττικής.

Λόγω του ότι τα 5 ΠΕΠ θα καλύπτουν περιφέρειες που ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία (αμιγής στόχος σύγκλισης, phasing out, phasing in), προβλέπεται να υπάρξει διαφοροποίηση του εύρους των παρεμβάσεων που θα υλοποιηθούν σε κάθε τέτοια κατηγορία.

Το 39% των Κοινοτικών κονδυλίων -αναφέρεται ότι - κατευθύνεται στα ΠΕΠ (32% στο Γ'ΚΠΣ), και το υπόλοιπο στα τομεακά.

Τα 20,1 δις ΕΥΡΩ της Κοινοτικής συνδρομής προέρχονται αντίστοιχα:

10.887 εκ ΕΥΡΩ από το ΕΤΠΑ, 4.000 εκ ΕΥΡΩ από το ΕΚΤ, 3.280 εκ ΕΥΡΩ από το Ταμείο Συνοχής και 1.880 εκ ΕΥΡΩ από το Γεωργικό Ταμείο.

Η πρόταση κατανομής που γίνεται από το Υ.Ο&Ο είναι σαφής σ΄ότι αφορά μόνο το ΕΤΠΑ, όπου για την Κρήτη προβλέπονται 370 εκ ΕΥΡΩ.

3.         Σημεία προβληματισμού, αντιρρήσεων και πολιτικής

1. Η κλειστή διαδικασία κατάρτισης που ακολουθείται και η απουσία της Αυτοδιοίκησης από τις κρίσιμες αποφάσεις.

2. Ο δευτερεύων ρόλος που επιφυλάσσεται για μια άλλη φορά στις περιφέρειες της Ελλάδας σ' ότι αφορά τη διαδικασία, τις κατανομές και τη διαχείριση. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα είτε Τομεακά, είτε Περιφερειακά θα εξαρτηθούν απόλυτα από το Υ.Ο&Ο. Οι υπάρχοντες Περιφερειακοί θεσμοί δεν θα μπορούν να έχουν κανένα ρόλο.

3. Η αοριστία σ' ότι αφορά τις κατανομές από τα Ταμεία ΕΚΤ, Συνοχής και Γεωργίας. Η αοριστία σ' ότι αφορά γεωγραφική εφαρμογή των δράσεων των τομεακών και ιδιαίτερα των Ε.Π. «Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας» και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».

4. Η υποβαθμισμένη συμμετοχή της Κρήτης στα Προγράμματα της Δ' περιόδου.

Σ΄ όλα αυτά επιβάλλεται η άμεση αντίδραση όλων των φορέων της Κρήτης με βάση το κοινό συμφέρον.

Στο αναπτυξιακό Συνέδριο σημειώσαμε:

«Κρίσιμο στοιχείο ενίσχυσης της αναπτυξιακής πορείας της Κρήτης και του Νομού Χανίων αποτελεί η συμμετοχή στο επόμενο Κοινοτικό Πλαίσιο Συνοχής και στο στόχο της «σύγκλισης» η οποία που θα εξαρτηθεί από το ύψος του ΑΕγχΠ της Περιφέρειας. Η ένταξη στο στόχο «σύγκλιση» είναι καθοριστική για το ύψος των πόρων που θα διατεθούν για τα περιφερειακά προγράμματα, για το είδος των έργων και δραστηριοτήτων που θα επιλεγούν και για το ποσοστό ενίσχυσης που θα λάβουν…

Στα πλαίσια των Κοινοτικών πολιτικών αναγνωρίζεται ότι η εδαφική συνοχή είναι ένας από τους κεντρικούς στόχους της Ένωσης πέραν της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Η εδαφική συνοχή, υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να τίθενται σε μειονεκτική θέση λόγω του χώρου στον οποίο τυχαίνει να ζουν ή να εργάζονται στην Ένωση και προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη μιας πιο ισόρροπης ανάπτυξης, σχεδιάζονται πολιτικές που να μειώνουν τις υφισταμένες ανισότητες και να αποτρέπουν τις εδαφικές ανι­σορροπίες. Η μεταρρύθμιση της διαρθρωτικής πολιτικής περιλαμβάνει στις κύριες κατευθύνσεις της τα εδαφικά κριτήρια.

Η Κρήτη ως Περιφέρεια της Ελλάδας και της Ευρώπης στη βάση των εδαφικών κριτηρίων πρέπει να αναγνωριστεί ως κατ' εξοχήν μειονεκτική γεωγραφικά περιοχή. Είναι νησιωτική περιφέρεια και βρίσκεται στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης. Αυτό το γεωγραφικό μειονέκτημα λειτουργεί περιοριστικά στην αναπτυξιακή διαδικασία. Το μικρό μέγεθος της τοπικής αγοράς και η μεγάλη απόσταση από τις μεγάλες αγορές με το πρόσθετο κόστος που συνεπάγεται, επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και δημιουργούν συνθήκες περιορισμού και απομόνωσης σ' ορισμένους τομείς της οικονομίας. Το κριτήριο αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθεί και να αξιοποιηθεί κατάλληλα στα πλαίσια του σχεδιασμού του επόμενου Κοινοτικού Πλαισίου Συνοχής.»

Χανιά 22-6-2006

Γιώργος Αγοραστάκης

ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr