Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Αρχείο Παραγωγή, Μεταποίηση Επιχειρηματικές συνεργασίες & δικτυώσεις επιχειρήσεων
Επιχειρηματικές συνεργασίες & δικτυώσεις επιχειρήσεων

Ομιλία του Γιώργου Αγοραστάκη, στις εκδηλώσεις «ΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» στα Χανιά 10-9-2005

 

ΚΡΗΤΗ ΓΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΟι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι συστατικό στοιχείο της δομής των σύγχρονων εθνικών οικονομιών και κοινωνιών. Οι ΜΜΕ συμβάλλουν αποφασιστικά στην οικονομική ανάπτυξη, την παραγωγή, την απασχόληση, καθώς, επίσης στην αποκέντρωση και την κοινωνική συνοχή.

 

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τον κύριο όγκο των επιχειρήσεων μίας οικονομίας. Από αυτές, τη συντριπτική πλειοψηφία αποτελούν οι Πολύ Μικρές και οι Μικρές Επιχειρήσεις. Οι Μικρές Επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν πάνω από το 95% του συνόλου των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απασχολούν, περίπου, τα 2/3 του συνολικού εργατικού δυναμικού. Δημιουργούν, κάθε χρόνο, το 60% έως το 80% των νέων θέσεων απασχόλησης.

 

Στην Ελλάδα, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις με προσωπικό λιγότερο από 10 άτομα και χαρακτηρίζονται από τον οικογενειακό χαρακτήρα. Επίσης, υπάρχει υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολούμενων. Οι επιχειρήσεις με μέχρι 49 άτομα απασχόληση, έχουν το 73,5% της απασχόλησης και το 59,2% των εσόδων των επιχειρήσεων.

 

Οι ΜΜΕ της χώρας μας καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα ρευστότατο περιβάλλον. Καλούνται σήμερα να δραστηριοποιηθούν και να αναπτυχθούν σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη διεθνοποίηση και απελευθέρωση των αγορών και την τεράστια επίδραση που ασκεί η γνώση και η πληροφορία. Στο περιβάλλον αυτό αυξάνεται ο ανταγωνισμός και οι κίνδυνοι αλλά ταυτόχρονα δημιουργούνται νέες ευκαιρίες και δυνατότητες πρόσβασης σε αγορές, κεφάλαια και τεχνολογίες. Σε σχέση με τις ΜΜΕ σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε., οι ελληνικές ΜΜΕ αντιμετωπίζουν, επιπλέον προβλήματα, όπως το πρόβλημα της απόστασης από την υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά, η τεχνολογική υστέρηση, το χαμηλό επίπεδο οργάνωσης, η έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, ενώ δεν είναι εξοπλισμένες για να αναλάβουν επιχειρηματικούς κινδύνους και να προβούν σε μεγαλύτερα ανοίγματα στην αγορά.

 

Η διαδικασία της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων σχετίζεται με παράγοντες που αναφέρονται στη βελτίωση των επικοινωνιών, την αυξανόμενη διάχυση σε πληροφόρηση, την υιοθέτηση ξένης τεχνογνωσίας και οργανωτικών μεθόδων και την ταχύτερη  διεθνή διάχυση των προτιμήσεων των καταναλωτών. Όλοι αυτοί οι παράγοντες οδηγούν σε μια ομογένεια στις αγορές και μειώνουν τις εθνικές ή περιφερειακές ιδιαιτερότητες στις προτιμήσεις των καταναλωτών που πριν αποτελούσαν μια αποτελεσματική  προστασία για τις επιχειρήσεις. 

 

Το κρισιμότερο πρόβλημα για τις Μ.Μ.Ε. σήμερα φαίνεται να βρίσκεται για τις περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, όχι τόσο στην παραγωγική διαδικασία, στο κόστος και στην ποιότητα της παραγωγής, όσο στην εμπορική οργάνωση.

 

Η πρόκληση τώρα είναι να προσδιοριστούν ορισμένα εργαλεία πολιτικής που θα  οδηγήσουν στην ανάληψη μιας δυναμικής αναπροσαρμογής των Μ.Μ.Ε. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτούνται μια σειρά από παρεμβατικά μέτρα σε τοπικό, εθνικό ή και κοινοτικό επίπεδο ώστε να  υπάρξει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο που θα είναι ικανό να οδηγήσει σε ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης.  Μέτρα που αναφέρονται σε ένα ρυθμιστικό μηχανισμό που θα είναι ικανός,

·                      να προωθήσει τη συνεργασία και τη συλλογική καινοτομία,

·                      να ενθαρρύνει τις επενδύσεις και την εξειδίκευση,

·                      να παρέχει συλλογικές υπηρεσίες και διευκολύνσεις,

·                      να προμηθεύσει πιστώσεις, πληροφόρηση και τεχνική βοήθεια.

 

Οι Μ.Μ.Ε. εξαρτώνται από σημαντική υποδομή που θα παρέχει κρίσιμες  υπηρεσίες και κυρίως μάρκετινγκ, χρηματοδότησης και τεχνολογίας στο επιχειρηματικό σύστημα και που θα επιτρέπει ταυτόχρονα έναν αποτελεσματικό συντονισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις. Αυτού του είδους η υποδομή μπορεί να  παρέχεται από συλλογικά γραφεία υπηρεσιών που εξειδικεύονται σε μια ή περισσότερες από τις πιο κάτω λειτουργίες:

 

Οι κοινοπραξίες μάρκετινγκ (joint marketing consortsia) αναφέρονται σε ενώσεις  επιχειρήσεων που δημιουργούνται για να παρέχουν κοινές υπηρεσίες, δεν αποτελούν κερδοσκοπικούς οργανισμούς και λογοδοτούν στα μέλη τους. Τέτοιου είδους συνεταιρισμοί προωθούν τις πωλήσεις και τις εξαγωγές, οργανώνουν εκθέσεις, αναλαμβάνουν διεθνή και εθνική έρευνα αγοράς, είναι κάτοχοι αποθηκών, παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και διευκολύνσεις εκπαίδευσης, συνδέονται με τράπεζες πληροφοριών, τόσο σε ότι αφορά την αποτελεσματική από την πλευρά του κόστους αγορά των πρώτων υλών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για την παραγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών τους, όσο και για την προώθηση των προϊόντων της ένωσης.

 

Οι κοινοπραξίες παροχής εγγυήσεων δανείων (loan guarantee consortsia), αποτελούν επίσης ενώσεις που δημιουργούνται για να παρέχουν πιστωτικές  εγγυήσεις για τα μέλη τους που δανείζονται από τις τράπεζες.

 

Απαιτούνται ακόμα οι υπηρεσίες παρακολούθησης της χρηματοοικονομικής επίδοσης των επιχειρήσεων, παροχής συμβουλών σχετικά με τις επενδύσεις  τους σε στοιχεία του ενεργητικού, διάρθρωσης των δανειακών τους αναγκών,  και γενικά διαχείρισης του χαρτοφυλακίου των Μ.Μ.Ε.

 

Από την πλευρά των Μ.Μ.Ε. πρέπει να δοθεί έμφαση στην εξειδίκευση, στην  παραγωγή, στη δυνατότητα της συνεχούς βελτίωσης και διαφοροποίησης των προϊόντων τους, στην συγκέντρωση σε ειδικά τμήματα της αγοράς, στην παραγωγή εξατομικευμένων προϊόντων, στην εκμετάλλευση των τεχνολογιών κατά την παραγωγική  διαδικασία, και στην δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας ανάμεσα σε ομάδες Μ.Μ.Ε.

 

Η παροχή αποτελεσματικής υλικής υποδομής σε οργανωμένους χώρους σε τομείς όπως οι επικοινωνίες και οι μεταφορές, οι υπηρεσίες συντήρησης, αποθήκευσης οι κοινές υπηρεσίες, η παράλληλη εγκατάσταση ερευνητικών εργαστηρίων-προγραμμάτων, η κατάρτιση κτλ αποτελούν σημαντικό στοιχείο στήριξης εκ μέρους του κράτους και εκσυγχρονισμού των ΜΜΕ

 

Η έλλειψη οργανωμένων χώρων εγκατάστασης επιχειρήσεων. Η αδυναμία χωροθέτησης τέτοιων χώρων και πολύ περισσότερο η δυσκολία πολεοδόμησης λόγω πολυτεμαχισμένων ιδιωτικών εκτάσεων, επιβάλλει διαφορετική αντιμετώπιση του προβλήματος μέσω προώθησης συλλογικών σχεδίων απόκτησης κοινόχρηστων εκτάσεων. Η ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους της πολιτείας είναι κρίσιμος παράγοντας. Κοινές υποδομές πρέπει να βλέπουμε κατά προτεραιότητα για:

·                      την αντιμετώπιση προβλημάτων ρύπανσης του περιβάλλοντος από ΜΜΕ μέσω της οργανωμένης χωροθέτησης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε χώρους με κοινές αντιρρυπαντικές υποδομές ή μέσω της δημιουργίας συλλογικών-κοινών συστημάτων αντιρρύπανσης  κατά περιοχή. Οι νέες τεχνολογίες αντιρρύπανσης σε μεμονωμένες μονάδες είναι αδύνατο να προωθηθούν καθόσον επιφέρουν μεγάλη επιβάρυνση στο κόστος παραγωγής.

·                      στον τομέα της ποιότητας προϊόντων. Η δημιουργία και στελέχωση νομαρχιακών υπηρεσιών ποιότητας για την υποστήριξη των ΜΜΕ και την προστασία των καταναλωτών.

·                      δημιουργία θερμοκοιτίδων επιχειρηματικής δράσης και η υποστήριξη πιλοτικών εφαρμογών στον τομέα της μεταποίησης των προϊόντων του Αγενή τομέα.

 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Η επιζητούμενη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σήμερα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες εστιάζεται κυρίως στην ποιότητα, στην καινοτομία, την ευρηματικότητα και την πρωτοτυπία, την ιδιαιτερότητα, τις εξειδικευμένες γνώσεις, την προσαρμοστικότητα στη μεταβαλλόμενη ζήτηση, καθώς και την αξιοποίηση των τεράστιων ευκαιριών που προσφέρει η νέα τεχνολογία.

 

Η παραγωγικότητα της εργασίας στις Ελληνικές επιχειρήσεις παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Η οικονομία είναι ακόμα κυρίως προσανατολισμένη προς δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας, όπου η ποιότητα, ο σχεδιασμός, η καινοτομία και ο βαθμός εξειδίκευσης των προϊόντων (αγαθών και υπηρεσιών) είναι χαμηλή. Ο στόχος είναι να ενισχυθούν οι δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, και για το σκοπό αυτό απαιτείται μεταβολή της επιχειρηματικής νοοτροπίας και στρατηγικής σε όλους τους παραγωγικούς τομείς.

 

Μέσα  πολιτικής σ’ αυτήν την κατεύθυνση είναι μεταξύ των άλλων:

-          Η Αξιοποίηση της τεχνολογίας στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

-          Η Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας.

-          Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων.

-          Προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να βελτιώσουν τη δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται σε μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, να δημιουργούν δίκτυα συνεργασίας και να στοχεύουν σε αγορές μακρύτερα από τον περίγυρό τους, να επενδύουν σε έρευνα και ανάπτυξη και να επιχειρούν την έξοδό τους στη διεθνή αγορά. Προκειμένου να επιτευχθούν τέτοιοι στόχοι  με σταθερότητα, οι συνεργασίες των επιχειρήσεων έχουν καθοριστική σημασία, καθώς και η καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας.

 

Κοινά προβλήματα των ΜΜΕ, ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριότητας τους είναι, μεταξύ άλλων, η μη πλήρης αξιοποίηση της παραγωγικής τους δυναμικότητας, κυρίως όταν διαθέτουν ψηλή τεχνολογία, η απουσία εξειδίκευσης, οι δυσκολίες εξεύρεσης επενδυτικών κεφαλαίων, οι καθυστερημένες πληρωμές και οι συνυφασμένες οργανωτικές / διοικητικές αδυναμίες που οδηγούν σε μη ικανοποιητική αξιοποίηση των παραγωγικών συντελεστών που δεσμεύονται.

 

Ιδιαίτερα οι Κρητικές ΜΜΕ, λόγω απόστασης από τις μεγάλες αγορές αντιμετωπίζουν πρόσθετο κόστος πρόσβασης, τόσο στις αγορές όσο και σε δίκτυα πληροφόρησης.

 

Το μικρό μέγεθος της ελληνικής παραγωγικής μονάδας, η έλλειψη πόρων, και η έλλειψη ικανών στελεχών αποτελούν ένα σημαντικό εμπόδιο. Το μικρό μέγεθος της τοπικής αγοράς δεν επιτρέπει τη μαζική παραγωγή και τις οικονομίες κλίμακας.

 

Το μέλλον δεν βρίσκεται στον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά αντίθετα στην συνεργασία τους στην συνένωση των δυνάμεων, στην εξειδίκευση και κοινή δράση. Οι προϋποθέσεις συνεργασίας υπάρχουν. Λείπει η νοοτροπία και η αντίληψη της κοινής ωφέλειας.

 

Για να αντεπεξέλθουν οι επιχειρήσεις στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον θα πρέπει να προσανατολισθούν στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

·                αποδοχή και ανάληψη των κινδύνων της επιχειρηματικότητας, που μεταφράζεται σε συνεχή ανάληψη νέων πρωτοβουλιών και υιοθέτηση καινοτομιών,

·                οργάνωση της πρόσβασης σε επιχειρηματικά ή κλαδικά δίκτυα και προσαρμογή της παραγωγής στα διεθνή πρότυπα,

·                συνεχής βελτίωση του κόστους και της ποιότητας,

·                προσανατολισμό στην παγκόσμια αγορά,

·                διαρκή διεύρυνση του επιπέδου της γνώσης των εργαζομένων τους και επένδυση σε αυτή.


Απαιτείται λοιπόν μια αλλαγή επιχειρηματικής νοοτροπίας, ένας σαφής αναπροσανατολισμός προς την επιχειρηματική συνεργασία, την συνένωση δυνάμεων και την κοινή δράση.

 

Ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ που απασχολούνται με το λιανικό και χονδρικό εμπόριο. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι μια διαδικασία ξεκαθαρίσματος της αγοράς. Στο επίπεδο ανταγωνισμού οι μικρές αδύναμες και ανοργάνωτες επιχειρήσεις που επιβίωναν εκμεταλλευόμενες κάποιες παροδικές ευκαιρίες στην αγορά τείνουν να εκλείψουν.

Μερικά από τα ιδιαίτερα προβλήματα του εμπορίου σήμερα είναι:

·                Ο αυξημένος ανταγωνισμός

·                Ο μεγάλος αριθμός καταστημάτων σε σύγκριση με το μέγεθος της εγχώριας αγοράς

·                Η δημιουργία σημαντικού αριθμού υπεραγορών

·                Η ανάγκη για αυξημένα αποθέματα και κεφάλαιο κίνησης και

·                Η έλλειψη γνώσεων σε θέματα προγραμματισμού, εμπορίας και οργάνωσης.

 

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ

 

Ομάδες και Δίκτυα Επιχειρήσεων (Clusters - Networks) δίνουν τη δυνατότητα σε μικρές εταιρίες να συνδυάσουν τα πλεονεκτήματα της μικρής μεγέθους κλίμακας με τα πλεονεκτήματα της μεγάλης κλίμακας.  Με τη συνεργασία και συνένωση δυνάμεων, εξοικονομούνται μέσα και επιτυγχάνονται οικονομίες κλίμακας.

 

Τα δίκτυα των ΜΜΕ περιλαμβάνουν οριζόντιες ή/και κάθετες διασυνδέσεις μεταξύ ομοειδών ή/και συμπληρωματικών επιχειρήσεων.

 

Σύμφωνα με ένα γενικό ορισμό τα CLUSTERS είναι ομάδες ανεξάρτητων επιχειρήσεων και σχετιζόμενων φορέων οι οποίες:

-                Συνεργάζονται και ανταγωνίζονται

-                Είναι γεωγραφικά συγκεντρωμένες σε μία ή περισσότερες περιφέρειες.

-                Είναι εξειδικευμένες σε ένα συγκεκριμένο τομέα - κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνδέονται μεταξύ τους με κοινές τεχνολογίες και ικανότητες

-                Το αντικείμενό τους μπορεί να είναι στηριγμένο σε επιστημονική έρευνα ή να είναι συμβατικού χαρακτήρα όπου αναπτύσσονται "κοινές" δράσεις συνεργασίας σε θέματα προβολής και προώθησης, εφοδιασμού, ανάπτυξης και αξιοποίησης παραγωγικών υποδομών κ.λ.π.

-                μπορούν να έχουν τυπική μορφή (δηλαδή να αποκτήσουν και θεσμικό χαρακτήρα) και άτυπη μορφή.

 

Τα κύρια σημεία των εμπειριών που αντλούνται από την εφαρμογή των Clusters είναι:

-                Η συνεργασία των επιχειρήσεων στηρίζεται σε μία συγκεκριμένη επιχειρηματική κουλτούρα και εξαρτάται από τις κοινωνικές δομές που επικρατούν σε κάθε περιοχή. Μεγάλη σημασία έχει το ονομαζόμενο "κοινωνικό κεφάλαιο" κάθε περιοχής. Ως "κοινωνικό κεφάλαιο" ορίζεται η συλλογικότητα που αναπτύσσεται σε κάθε περιοχή μέσω της ενεργοποίησης επαγγελματικών οργανώσεων. Όσο εντονότερη είναι η παρουσία τέτοιων φορέων τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας των δικτύων.

-                Η ύπαρξη ενός ενδιάμεσου φορέα ο οποίος θα αναλάβει το ρόλο του "διαχειριστή - εμπνευστή" του δικτύου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην επιτυχία του. Η διεθνής πρακτική δείχνει ότι το ρόλο αυτό τον αναλαμβάνουν συνήθως τοπικοί και περιφερειακοί φορείς (τοπικές αναπτυξιακές εταιρείες, περιφερειακές αρχές, επαγγελματικοί σύνδεσμοι) και σύμβουλοι επιχειρήσεων.

-                Η πλειοψηφία των δράσεων που υλοποιούνται αφορούν περισσότερο τη δημιουργία επιχειρηματικών "δικτύων"

-                Η σύνδεση πανεπιστημίων, ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων με τις επιχειρήσεις αποτελεί μια σημαντική παράμετρο στην δημιουργία δικτύων για την ενίσχυση της μεταφοράς τεχνογνωσίας και την προαγωγή της καινοτομίας μέσα από τα δίκτυα.

 

Τα δίκτυα Clusters συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων μέσω:

-          Της μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ των επιχειρήσεων

-          Της εισαγωγής νέων προϊόντων / υπηρεσιών και καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία

-          Της μείωσης του κόστους μέσω του εξορθολογισμού των παραγωγικών διαδικασιών, της εξειδίκευσης και  της επίτευξης οικονομιών κλίμακας

-          Της πρόσβασης σε νέες αγορές και της άμεσης ανταπόκρισης στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών

-          Της αύξησης της παραγωγικότητας

-          Της εισαγωγής νέων εργαλείων και μεθόδων προώθησης των πωλήσεων

 

Η πιο συνήθης μορφή του νομικού προσώπου που αποκτούν τα clusters είναι αυτό της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας. Η μορφή της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, είναι μία ιδιαίτερα ευέλικτη δομή για τέτοιου είδους ενέργειες διότι:

-                Διασφαλίζει την ύπαρξη του φορέα, ο οποίος θα ευθύνεται έναντι των αρχών χρηματοδότησης και ελέγχου, ενώ παράλληλα θα διασφαλίσει την οικονομική διαχείριση για λογαριασμό των συμμετεχόντων

-                Αποτελεί μία χαλαρή δομή η οποία δεν χρειάζεται υψηλή δέσμευση κεφαλαίων από πλευράς των συμμετεχόντων στο δίκτυο.

 

Κρίσιμο ρόλο στην προώθηση και υποστήριξη των δικτύων επιχειρήσεων διαδραματίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές. Η βαθιά γνώση των ιδιαιτεροτήτων κάθε περιοχής τις καθιστά ως τους πιο αξιόπιστους φορείς ανάληψης πρωτοβουλιών που θα συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, και φυσικά στην τοπική ανάπτυξη.

 

Τα CLUSTERS υποστηρίζονται από διάφορα χρηματοδοτικά μέσα. Πολλές από τις αρχικές δραστηριότητες σύστασης και εγκατάστασης χρηματοδοτούνται. Όπως:

·                Η μελέτη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων σχετικά με την οργάνωση και παρακολούθηση των διοικητικών, οικονομικών, παραγωγικών και εμπορικών δραστηριοτήτων του Δικτύου.

·                Η μελέτη, εφαρμογή και πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων του Δικτύου, όπως ορίζουν διεθνή πρότυπα της σειράς ISO 9000 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), ISO 14000 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης), Υγιεινής & Ασφάλειας, HACCP κ.λπ.

·                Η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού καθώς και απόκτηση και εφαρμογή εξειδικευμένης τεχνογνωσίας από το Δίκτυο, που βελτιστοποιεί και προάγει τον τρόπο λειτουργίας του, συμβάλει στην ανάπτυξη νέων ή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, στη διαφοροποίηση ή αναβάθμιση της ποιότητας υπαρχόντων, στην εισαγωγή καινοτόμων παραγωγικών διαδικασιών, στην καλύτερη προώθηση των πωλήσεων και στην εκπαίδευση του προσωπικού.

·                Η χρήση νέων προηγμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών, για την αντιμετώπιση των σκοπών του προτεινόμενου Δικτύου, καθώς και συνεργασία με φορείς που θα παρέχουν επιστημονική και τεχνική υποστήριξη (Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια κ.λπ.) και εκπαίδευση σε αυτά.

·                Η συμμετοχή σε Εκθέσεις.

·                Η αγορά, διαμόρφωση και εξοπλισμός χώρων με στόχο την συγκέντρωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Δικτύου (π.χ. παραγωγικών, διοικητικών, πωλήσεων κ.λπ.) σε κοινό χώρο

·                Η σύσταση νέου νομικού προσώπου / δικτύου και προετοιμασία της πρότασης χρηματοδότησης.

 

Στις δράσεις δικτύωσης που εφαρμόζονται στην Ελλάδα και υποστηρίζονται από τα κοινοτικά χρηματοδοτικά μέσα κυρίως στο αγροτικό χώρο συμμετέχουν οι εξής  κατηγορίες επιχειρήσεων:

-          Αγροτουριστικά καταλύματα

-          Επιχειρήσεις εστίασης

-          Οινοπαραγωγοί

-          Βιοκαλλιεργητές

-          Επιχειρήσεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων

-          Βιοτεχνίες (ξύλου και γούνας)

-          Γυναικείοι Συνεταιρισμοί (σε δύο μόνο περιπτώσεις).

 

Η μορφή των ενεργειών που αναπτύσσονται μέσα από τα δίκτυα αυτά είναι κυρίως οριζόντιου χαρακτήρα με έμφαση:

-          Στην κοινή προβολή

-          Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας

-          Οργάνωση και Προώθηση Πωλήσεων

-          Τυποποίηση και πιστοποίηση μεταποιημένων φυτικών προϊόντων

-          Διαμόρφωση ενιαίου και ολοκληρωμένου αγροτουριστικού προϊόντος (π.χ επισκέψιμα οινοποιεία, τοπική γαστρονομία, γευσιγνωσία, σύνδεση με τα τοπικά προϊόντα).

 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΤΣΠ)

 

Τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα προωθούνται σε ορισμένες περιοχές τα Τοπικά Σύμφωνα Ποιότητας, τα οποία δημιουργούνται τοπικά από δικτυωμένες επιχειρήσεις, οι οποίες ακολουθούν ένα Σύστημα Ποιότητας κάτω από ένα σήμα. Το ΤΣΠ περιλαμβάνει προδιαγραφές - χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν επιχειρήσεις μιας περιοχής, προκειμένου να τους απονέμεται το πιστοποιητικό-σήμα.

Το Σύστημα Ποιότητας δεσμεύει όλες τις επιχειρήσεις ως προς ορισμένες παραμέτρους της λειτουργίας τους που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους, τις εγκαταστάσεις και τα προϊόντα - υπηρεσίες και ο σκοπός του είναι να εξασφαλίσει για όλες τις επιχειρήσεις ενός χώρου ένα επίπεδο ποιότητας που πιστοποιείται με το σήμα.

 

Το ΤΣΠ είναι ένα σύνολο κανόνων που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο της Πολιτείας και προδιαγραφών που βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών σε μια περιοχή. Οι όροι του ΤΣΠ θεσπίζονται με πρωτοβουλία των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες στο ΤΣΠ δεν λειτουργούν σαν συνδικαλιστική ομάδα, αλλά συνήθως ως μέλη αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας που εργάζονται με στόχο τη βελτίωση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών στην περιοχή και μέσω αυτής στη βελτίωση των οικονομικών τους επιδόσεων.

 

Στην Ελλάδα έχουν δημιουργηθεί τέτοια τοπικά σύμφωνα σε πολλές περιοχές της βόρεια Ελλάδας στον τομέα του αγροτουρισμού και καλύπτουν:

-          Τουριστικά Καταλύματα  και Αγροκτήματα με υποδομή διανυκτέρευσης

-          Κέντρα Εστίασης

-          Επιχειρήσεις Εναλλακτικών μορφών τουρισμού

-          Τοπικές επιχειρήσεις παρασκευής προϊόντων τροφίμων (πρώτης και δεύτερης μεταποίησης) και ποτών

-          Λοιπές επιχειρήσεις με τοπικά προϊόντα (οικοτεχνία χειροτεχνία κ.λ.π.)

 

Οι σκοποί τους συνήθως είναι:

·          Η παροχή τουριστικών υπηρεσιών αναβαθμισμένης ποιότητας

·          Η διαφύλαξη των αισθητικών και καταναλωτικών προτύπων της περιοχής

·          Η προστασία του περιβάλλοντος από τις τουριστικές δραστηριότητες

·          Η προστασία των καταναλωτών - επισκεπτών από κερδοσκοπικές πρακτικές

·          Η εξυπηρέτηση και η ενημέρωση των επισκεπτών

·          Η προστασία των συμβεβλημένων από τον αθέμιτο ανταγωνισμό

·          Η εκπαίδευση, κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των μελών του και του προσωπικού πού απασχολούν.

·          Η συνεργασία με ειδικούς σε θέματα τουρισμού για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην περιοχή.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

 

Το «ηλεκτρονικό εμπόριο» είναι ένας όρος που δημιουργήθηκε για να περιγράψει τη νέα δυνατότητα της πραγματοποίησης  εμπορικών  συναλλαγών μέσα από  τα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει μια ευρύτερη ερμηνεία,  σύμφωνα  με την  οποία σημαίνει τη λειτουργία εμπορικών δραστηριοτήτων με τη  μεσολάβηση  ηλεκτρονικών υπολογιστών, που υποκαθιστούν την προσωπική επαφή μεταξύ πωλητή και  αγοραστή.

 

Δεν υπάρχει ακριβής ορισμός του όρου «ηλεκτρονικό εμπόριο» που να είναι κοινά αποδεκτός. Ο όρος «εμπόριο» σημαίνει πραγματοποίηση συναλλαγών και ανταλλαγή αγαθών. Ο όρος «ηλεκτρονικό» σημαίνει χρήση επικοινωνίας μέσω  ηλεκτρονικών  υπολογιστών. Από την άλλη πλευρά, όλες σχεδόν οι  επιχειρήσεις  έχουν  εμπορικές  δραστηριότητες, με την έννοια ότι πωλούν προϊόντα ή  υπηρεσίες. Επίσης,  αργά ή  γρήγορα όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις θα φτάσουν να  χρησιμοποιούν  ηλεκτρονικές  επικοινωνίες μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Έτσι, όλες σχεδόν  οι  επιχειρήσεις εμπλέκονται ή θα εμπλακούν στο ηλεκτρονικό  εμπόριο. Αυτή  είναι  η  ευρεία ερμηνεία του ηλεκτρονικού εμπορίου.

 

Η κύρια πηγή ανάπτυξης του ηλεκτρονικού  εμπορίου είναι το  δίκτυο  INTERNET και  ιδιαίτερα  ο ιστός WWW. Οι επιχειρήσεις μπορούν να  χρησιμοποιήσουν  ιστοσελίδες  για  λόγους  μάρκετινγκ, αλλά και  για την  πραγματοποίηση  πωλήσεων, αγορών και  πληρωμών. Η τρέχουσα τάση είναι η μεταφορά διαρκώς νέων δραστηριοτήτων στο  INTERNET.  Ομάδες καταναλωτών με υψηλά εισοδήματα υιοθετούν πρόθυμα το δίκτυο ως ένα  τρόπο για  να κάνουν τα ψώνια τους. Οι  συνέπειες  είναι δυο:  αυξημένες ευκαιρίες  πρόσβασης σε εξειδικευμένες αγορές, και ταυτόχρονα αυξημένος ανταγωνισμός  για τις επιχειρήσεις που δεν ανταποκρίνονται απόλυτα στις ανάγκες των καταναλωτών.

 

Η σύγκλιση της πληροφορικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών δημιουργεί σημαντικές νέες τάσεις στην οργάνωση, τη διοίκηση και τη δικτύωση των επιχειρήσεων. Τα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών μειώνουν το κόστος επικοινωνίας ιδιαίτερα για μεγάλες επιχειρήσεις. Οι δυο κύριες πηγές μείωσης του κόστους είναι ο περιορισμός της έγγραφης επικοινωνίας και η εξάλειψη της ανάγκης για υπηρεσίες μεσαζόντων.

 

Τα δίκτυα υπολογιστών επιτρέπουν τη διατήρηση δημόσιων σχέσεων πολύ πιο οικονομικά από ό,τι με την προσωπική επαφή και πολύ πιο αποτελεσματικά από ό,τι με το τηλέφωνο ή την έντυπη αλληλογραφία. Η σωστή διαχείριση αυτών των σχέσεων είναι συχνά το κλειδί για την επιτυχία μιας μικρής επιχείρησης.

 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο βαθμιαία θα καταργήσει τη διάκριση μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων, τουλάχιστον σε σχέση με την αντίληψη των πελατών για τις επιχειρήσεις. Οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν πλέον να εισέλθουν σε πολύ μικρές εξειδικευμένες αγορές, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις αποκτούν τη δυνατότητα να απευθυνθούν σε μεγάλους διεθνείς πληθυσμούς. Κάτι που οπωσδήποτε θα αλλάξει μέσα από το INTERNET είναι ο τρόπος επιλογής προϊόντων και υπηρεσιών από τους καταναλωτές, καθώς το δίκτυο επιτρέπει την παροχή ουσιαστικότερων πληροφοριών για τα προϊόντα και ευκολότερη απάντηση στις ερωτήσεις των υποψηφίων πελατών. Ο σημερινός ρόλος της ισχυρής επωνυμίας των επιχειρήσεων, που υποκαθιστά συμβολικά τις πληροφορίες για τα προϊόντα, θα ξεπεραστεί λόγω της διαθεσιμότητας πληθώρας άμεσων πληροφοριών.


Το κυριότερο πρόβλημα των εξαγωγών - αυτό της γεωγραφικής απόστασης - θεωρητικά έχει ήδη παύσει να υπάρχει. Πάνω από το 50% του Διεθνούς Εμπορίου διεξάγεται ήδη με ηλεκτρονικούς τρόπους. Σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πιθανοί πελάτες και μπορεί κανείς να αγοράσει από προμηθευτές σε κάθε σημείο της γης!
 

Οι Έλληνες επιχειρηματίες μπορούν κάλλιστα να εκμεταλλευτούν το Internet και τις νέες τεχνολογίες, υποστηρίζοντας τις υφιστάμενες αγορές τους με πιο αποτελεσματικό τρόπο, προσεγγίζοντας παράλληλα νέες αγορές είτε με την  ηλεκτρονική ανάπτυξη των δικών τους καναλιών προώθησης είτε με την ένταξή τους σε μία συνολικότερη ηλεκτρονική προσπάθεια δικτύωσης.

 

Το Ηλεκτρονικό εμπόριο, μπορεί να αυξήσει τις επιχειρηματικές δοσοληψίες μίας επιχείρησης με πελάτες του εξωτερικού, με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα δώσει την απαιτούμενη προσοχή στο νέο μέσο, αντιμετωπίζοντάς το ισότιμα: αναπτύσσοντας δηλαδή παράλληλα τα κανάλια των διανομέων της, των μεταφορέων, όπως ακριβώς γίνεται σε μία κλασική εξαγωγική δραστηριότητα σε μη ηλεκτρονικές συνθήκες.
 

Η συνολική δικτύωση επιχειρήσεων που προβάλλονται ηλεκτρονικά, θεωρείται η αυτόνομη παρουσία πλήθους επιχειρήσεων που συστεγάζονται σε έναν κοινό ηλεκτρονικό τόπο που σκοπό έχει τη συνολική προσέγγιση αγορών του εξωτερικού για όφελος των επιχειρήσεων. Ο εν λόγω ηλεκτρονικός τόπος θα πρέπει να αποτελεί το σημείο αναφοράς για κάθε ξένο υποψήφιο πελάτη, το σημείο σύγκλισης δηλαδή, όπου θα μπορεί να εντοπίζει επιχειρήσεις του ενδιαφέροντός του και να συναλλάσσεται μαζί τους. Με αυτό τον τρόπο, θα δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να προβάλλει επώνυμα τα προϊόντα της, όχι μόνο αυτόνομα και με τις δικές της δυνάμεις, αλλά σε ένα σαφές σημείο αναφοράς. Ο τόπος αυτός θα προβάλλει τα προϊόντα των επιχειρήσεων δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην επωνυμία και την ποιότητα. Ταυτόχρονα θα προσφέρει την άμεση, ανέξοδη και ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ του πελάτη και της επιχείρησης, δημιουργώντας συνθήκες εκπλήρωσης εμπορικών συναλλαγών. Ένας τέτοιος κοινός ηλεκτρονικός τόπος έχει το μοναδικό χαρακτηριστικό ότι νέες αγορές, είτε ήδη γνωστές είτε άγνωστες, αναζητώντας ποιοτικά προϊόντα, τον προσεγγίζουν από μόνες τους, διότι είναι ένα κοινό σημείο αναφοράς για σειρά ποιοτικών προϊόντων και σημείο αναφοράς για την εύρεση αξιόπιστων επιχειρήσεων.
 

Η ηλεκτρονική δικτύωση με έμφαση στην ποιότητα μπορεί να προσδώσει στα Ελληνικά προϊόντα το συγκριτικό πλεονέκτημα που τόσα χρόνια αναζητούν για να απαντήσουν στη διεθνή πρόκληση.

 

ΓΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χανιά 10-9-2005

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr