Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Αρχείο Περιβάλλον, Φυσικοί Πόροι, Κλίμα Περιγραφή του εργοστασίου ανακύκλωσης απορριμάτων του νομού Χανίων
Περιγραφή του εργοστασίου ανακύκλωσης απορριμάτων του νομού Χανίων

 

του Γιώργου Αγοραστάκη, Χανιά 30-9-2004*

 

ανακύκλωσηΤο Εργοστάσιο Ανακύκλωσης Απορριμμάτων (Ε.Ε.Α.) και ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ)  θα δέχεται και θα επεξεργάζεται τα απορρίμματα των Δήμων και Κοινοτήτων της Ε’ Διαχειριστικής Ενότητας  (πρώην επαρχία Κυδωνίας) του Νομού Χανίων και συγκεκριμένα των Δήμων Χανίων, Ακρωτηρίου, Σούδας, Κεραμειών, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Νέας Κυδωνίας, Πλατανιά και Μουσούρων.

 

Η παραγωγή οικιακών απορριμμάτων απ’  αυτή τη περιοχή –με βάση το σχεδιασμό- ανέρχεται  από 50.000 τόνους (για το έτος 2002)  έως 70.000 τόνους ετησίως (για το έτος 2015) πράγμα που καθορίζει και τη δυναμικότητα του εργοστασίου.

 

Από την επεξεργασία των απορριμμάτων αξιοποιείται το 65% ως εμπορεύσιμο ανακυκλώσιμο υλικό και εδαφοβελτιωτικό και το υπόλοιπο 35%  θάβεται ως υπόλειμμα στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΥ).

 

Εργοστάσιο ΑνακύκλωσηςΟι εγκαταστάσεις του έργου κατασκευάστηκαν σε γήπεδο συνολικής έκτασης 235,5 στρέμματα, στη θέση «Κορακιά», νότια της χαράδρας του Κουρουπητού στο Ακρωτήρι Χανίων.

 

Το εργοστάσιο αποτελείται από τα εξής βασικά τμήματα:

1.            Τμήμα υποδοχής Απορριμμάτων

2.            Τμήμα Μηχανικής Διαλογής και Χειροδιαλογής

3.            Τμήμα Κομποστοποίησης, Ραφιναρίσματος, και Αποθήκευσης Compost

4.             Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και Απορριμμάτων (ΧΥΤΥ)

Επίσης διαθέτει Διοικητήριο, Συνεργείο Οχημάτων και Αποθήκη

 

Τα κτίρια και οι στεγασμένοι χώροι διατάσσονται εντός του οικοπέδου κατά τη σειρά που υπαγορεύεται από τις διεργασίες επεξεργασίας των απορριμμάτων. Αριστερά της εισόδου και σε έκταση περί τα 135 στρ. διατάσσονται τα κτίρια του εργοστασίου και δεξιά σε έκταση περί τα 100 στρ. ο χώρος Υγειονομικής Ταφής.

         Έχουν προβλεφθεί επαρκείς χώροι πρασίνου. Το εργοστάσιο υποστηρίζεται από όλα τα απαιτούμενα δίκτυα υποδομής. Διαθέτει πλήρεις εγκαταστάσεις προστασίας των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Εγκαταστάσεις  αερισμού, απόσμησης και αποκονίωσης σε όλες τις θέσεις εργασίας και εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων από τα Τμήματα επεξεργασίας και το ΧΥΤΥ.

 

         Η είσοδος στο χώρο του εργοστασίου και του ΧΥΤΥ πραγματοποιείται από την κεντρική πύλη που βρίσκεται στο μέσον της νότιας πλευράς του γηπέδου. Τα απορριμματοφόρα ή οι κιβωτάμαξες κατευθύνονται στο ζυγιστήριο εισόδου όπου ζυγίζονται και εν συνεχεία κατευθύνονται στο κτίριο υποδοχής των απορριμμάτων ή στο ΧΥΤΥ, (εφ’ όσον μεταφέρουν απορρίμματα που είναι αποδεκτά για απ’ ευθείας διάθεση στο ΧΥΤΥ).

 

         Στο κτίριο υποδοχής τα απορριμματοφόρα εισέρχονται και εκφορτώνουν σε κατάλληλα διαμορφωμένες δεξαμενές υποδοχής. Οι δεξαμενές έχουν την ανάλογη χωρητικότητα και μπορούν να δεχτούν  απορρίμματα δύο ημερών.

         Από τον υποδοχέα μέσω γερανογέφυρας και αρπάγης τα απορρίμματα μεταφέρονται επί κινούμενου δαπέδου προκειμένου να δοσομετρηθούν προς σχίστη σάκων και εν συνεχεία προς τις μεταφορικές ταινίες για το εργοστάσιο μηχανικής διαλογής.

 

         Στο κτίριο μηχανικής διαλογής πραγματοποιείται ο διαχωρισμός του ξηρού κλάσματος (χαρτί, πλαστικό) από το υγρό κλάσμα (οργανικό) και παράγεται το ρεύμα των αχρήστων που οδηγείται στο ΧΥΤΥ. Το ξηρό κλάσμα χειροδιαλέγεται και δεματοποιείται. Τα σιδηρούχα και αλουμινούχα διαχωρίζονται με μαγνητικούς διαχωριστές και διαχωριστές δινορρευμάτων και δεματοποιούνται.

         Στο ίδιο κτίριο προσάγονται και τα υλικά από το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, τα οποία διαχωρίζονται και δεματοποιούνται.

 

         Το οργανικό κλάσμα από το κτίριο μηχανικής διαλογής οδηγείται στα κτίρια ταχείας κομποστοποίησης όπου κομποστοποιείται  με αερόβια ζύμωση με εμφύσηση αέρα. Το υπό κομποστοποίηση υλικό αναδεύεται μια φορά την ημέρα και προωθείται με σύστημα κοχλιών αναρτημένων σε παλινδρομική γέφυρα.

 

         Το κομποστοποιούμενο υλικό μετά την εκφόρτωση του από την μονάδα κομποστοποίησης, οδηγείται στην μονάδα ραφιναρίας όπου καθαρίζεται με κοσκίνιση και συστήματα συνδυασμένου αεροδυναμικού και βαλλιστικού διαχωρισμού.

         Το καθαρό compost αποθηκεύεται σε πλατεία πλησίον της ραφιναρίας για την ωρίμανσή του επί ένα μήνα απ’ όπου διατίθεται χύδην. Μέρος του compost αποθηκεύεται σε κλειστή αποθήκη απ’ όπου παραλαμβάνεται και ενσακίζεται.

 

         Τα υπολείμματα από την μηχανική διαλογή και χειροδιαλογή των προηγούμενων σταδίων της επεξεργασίας οδηγούνται στο χώρο Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).

         Ο σχεδιασμός  του ΧΥΤΥ, βασίζεται στο ότι πρόκειται να υποδέχεται δεματοποιημένα σύμμεικτα απορρίμματα πριν την έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου  ή υπολείμματα κατά τη λειτουργία του. Με το σχεδιασμό του ΧΥΤΥ επιτυγχάνεται διάρκεια ζωής πάνω από 10 χρόνων για την Α φάση και σχεδόν πάνω από 20 για τη δεύτερη και έτσι γίνεται η βέλτιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου. Από τα 235 στρ του  οικοπέδου τα 130 στρέμματα θα χρησιμοποιηθούν από τον  ΧΥΤΥ. Για την Α’ φάση ο ενεργός χώρος του ΧΥΤ θα είναι 35 στρ. (με χωρητικότητα 439.000 m3  για μέσο ύψος των απορριμμάτων 15,5 m),  και για τη Β’ 43 στρ. Για τη διαμόρφωση του ανάγλυφου ΧΥΤ προβλέπονται εκσκαφές της τάξης των 110.000 m3 και επιχώσεις 115.000 m3  για τα περιμετρικά πρανή.

 

         Το εργοστάσιο είναι σχεδιασμένο να  λειτουργεί 6 ώρες την ημέρα επί 5 ημέρες ανά εβδομάδα (260 ημέρες το χρόνο).

Σε πλήρη ανάπτυξη θα απασχολεί 67 εργαζόμενους.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του είναι 2,3 MW.

 

         Το συνολικό λειτουργικό κόστος του εργοστασίου σε πλήρη ανάπτυξη υπολογίζεται σε 644 εκ δρχ το χρόνο. Τα έσοδα από πώληση του εδαφοβελτιωτικού και των ανακυκλώσιμων υλικών ανέρχονται  σε 480 εκ. δρχ το χρόνο. Το καθαρό λειτουργικό κόστος διαμορφώνεται  σε 187 εκ. δρχ το χρόνο ή 2.300 δρχ/τόνο εισερχομένων απορριμμάτων.

 

         Από το διαγωνισμό, Ανάδοχος του έργου αναδείχτηκε η εταιρία ENVITEC.

Η ENVITEC AE  είναι Ελληνική Τεχνική Εταιρία, με ειδική εμπειρία και τεχνογνωσία σε έργα προστασίας περιβάλλοντος και έχει στο ενεργητικό της την κατασκευή όλων των ομοειδών σύγχρονων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.

Η τεχνική μελέτη προσφοράς της στο έργο αναδείχτηκε, από την αξιολόγηση που έγινε, η καλύτερη. Αυτή ακριβώς η μελέτη θα εφαρμοστεί.

 

         Η κατασκευή του έργου ολοκληρώνεται και ξεκινά προσεχώς  η εξάμηνη δοκιμαστική του λειτουργία. Εντός των πρώτων 5 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε σε λειτουργία το Α κύτταρο του ΧΥΤ το οποίο θα είναι ικανό να παραλάβει το σύνολο της ημερήσιας παραγωγής των δεματοποιημένων  απορριμμάτων από το εργοστάσιο στο Μεσομούρι.

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ περιγραφή των επί μέρους παραγωγικών διαδικασιών του Εργοστασίου ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Απορριμμάτων

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ- ΖΥΓΙΣΤΗΡΙΑ

 

         Τα απορρίμματα μεταφέρονται στο εργοστάσιο μέσω κλειστών απορριμματοφόρων οχημάτων. Τα οχήματα εισέρχονται εντός του περιφραγμένου χώρου του εργοστασίου διερχόμενα από την Κεντρική Πύλη Εισόδου. Αμέσως μετά την πύλη βρίσκονται τα Ζυγιστήρια.

         Η ζύγιση των εισερχομένων και εξερχόμενων οχημάτων γίνεται μέσω των δύο γεφυροπλαστιγγών εισόδου και εξόδου. Όλα τα οχήματα μεταφοράς υλικών ζυγίζονται μια φορά, είτε στην είσοδο αν πρόκειται για απορριμματοφόρα και φορτηγά προσαγωγής κλαδιών, είτε στην έξοδο κατά την παραλαβή των προϊόντων ή την απομάκρυνση των αχρήστων.  Τα οχήματα οδηγούνται από τα ζυγιστήρια απ’ ευθείας στη θέση εκφορτώσεως τους. Οι θέσεις εκφορτώσεως και η σχετική προτεραιότητα των οχημάτων ελέγχεται με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

         Το Τμήμα Υποδοχής των Απορριμμάτων εξυπηρετεί την παραλαβή των σύμμεικτων απορριμμάτων και την εκκένωση των απορριμματοφόρων.  Επιπλέον, παρέχει αποθηκευτική ικανότητα για την παραλαβή της μέγιστης ποσότητας απορριμμάτων τη Δευτέρα και τη σταδιακή επεξεργασία τους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

         Από το Τμήμα Υποδοχής, τα απορρίμματα μετά την απομάκρυνση των ογκωδών, δοσομετρούνται ομαλά προς το κυρίως έργο.  Η δοσομέτρηση πραγματοποιείται μέσω γερανογέφυρας αρπάγης και κινούμενου δαπέδου. Η υποδοχή και δοσομέτρηση των απορριμμάτων αναπτύσσεται σε δύο  γραμμές.

         Το τμήμα υποδοχής περιλαμβάνει Πλατεία Άφιξης και ελιγμών των απορριμματοφόρων και ανεξάρτητο Κτίριο, εντός του οποίου στεγάζεται το σύνολο του εξοπλισμού.

         Το κτίριο που βρίσκεται συνεχώς σε υποπίεση, είναι εφοδιασμένο με ηλεκτροκίνητες πόρτες και τα απορριμματοφόρα εισέρχονται εξ’ ολοκλήρου σ’ αυτό για την εκκένωση του φορτίου τους.

         Το κτίριο περιλαμβάνει δύο δεξαμενές υποδοχής με τις αντίστοιχες χοάνες παραλαβής απορριμμάτων υπεράνω των κινούμενων δαπέδων για την τροφοδοσία των δύο Σχιστών σάκων (ένα σύστημα για κάθε γραμμή). Τα απορρίμματα που συλλέγονται στη Δεξαμενή Υποδοχής - Αποθήκευσης, παραλαμβάνονται στη συνέχεια από σύστημα Γερανογέφυρας - Αρπάγης και απορρίπτονται στη Χοάνη Παραλαβής απορριμμάτων του Κινούμενου δαπέδου τροφοδοσίας του Σχίστη σάκων.

         Η Χοάνη Παραλαβής τροφοδοτεί το κινούμενο δάπεδο το οποίο λόγω του τύπου της κίνησης του δοσομετρεί τα απορρίμματα στο σχίστη σάκων. Ο σχίστης σάκων τροφοδοτεί εν συνεχεία μεταφορική ταινία, η οποία μεταφέρει τα απορρίμματα προς επεξεργασία στην μονάδα μηχανικής διαλογής και χειροδιαλογής.

         Επιπλέον, στο Τμήμα Υποδοχής απομακρύνονται τα ογκώδη αντικείμενα και συλλέγονται μέσω της αρπάγης και της γερανογέφυρας σε containers που απομακρύνονται με χρήση ειδικού οχήματος.

         Για το χειρισμό του εξοπλισμού υποδοχής και δοσομέτρησης και την ευχερή εργασία του προσωπικού προβλέπεται, εντός του χώρου Υποδοχής, διπλό πιλοτήριο, ένα για κάθε γραμμή υποδοχής – δοσομέτρησης. Ο χώρος του πιλοτηρίου εξαερίζεται ισχυρά με φρέσκο αέρα και κλιματίζεται.

 

ΤΜΗΜΑ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ

 

         Στόχος του Τμήματος Μηχανικής Διαλογής είναι ο διαχωρισμός των εισερχόμενων σύμμεικτων απορριμμάτων προς παραγωγή τεσσάρων κλασμάτων, από τα οποία παράγονται εμπορεύσιμα προϊόντα:

Α)      Του κλάσματος προς ταχεία κομποστοποίηση, με ελεγχόμενη βιοαποδόμηση οργανικών για την παραγωγή εμπορεύσιμου compost

Β)      Των εμπορεύσιμων κατηγοριών  πλαστικών, τα οποία συμπιέζονται και δεματοποιούνται σε ανεξάρτητα δέματα προς διάθεση στους τελικούς αποδέκτες.

Γ)      Των εμπορεύσιμων κατηγοριών χαρτιού, τα οποία συμπιέζονται και δεματοποιούνται σε ανεξάρτητα δέματα προς διάθεση στους τελικούς αποδέκτες.

Δ)      Σιδηρούχα (μαγνητιζόμενα) μέταλλα, τα οποία συμπιέζονται σε κύβους προς διάθεση στους τελικούς αποδέκτες.

Ε)      Αλουμίνιο, το οποίο συμπιέζεται σε κύβους προς διάθεση στους τελικούς αποδέκτες.

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΣΤΑΔΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ

 

ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

 

         Τα απορρίμματα κατά την  έξοδο τους από το σχίστη σάκων οδηγούνται μέσω μεταφορικών ταινιόδρομων στην ταινία ανάκτησης των ανεπιθύμητων υλικών, η οποία βρίσκεται σε ξεχωριστό κτίριο, δίπλα ακριβώς στο κτίριο της Μηχανικής Διαλογής. Τα υλικά, που απομακρύνονται με τη μέθοδο της χειροδιαλογής, από το σύνολο των εισερχομένων στη Μονάδα απορριμμάτων, είναι αντικείμενα, όπως μπαταρίες οικιακής χρήσεως, συρματόσχοινα, μακρόϊνα κλπ. Τα ανακτηθέντα ανεπιθύμητα αντικείμενα συλλέγονται σε container από όπου μεταφέρονται στο χώρο υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων.

 

         Η ανάκτηση των ανεπιθύμητων υλικών προηγείται των άλλων διεργασιών του εργοστασίου Μηχανικής Διαλογής και Χειροδιαλογής, προκειμένου να απομακρυνθούν από τα προς επεξεργασία απορρίμματα υλικά τα οποία είναι δυνατόν να παρεμποδίσουν τους διαχωρισμούς ή να προκαλέσουν βλάβες στον εξοπλισμό ή να ρυπάνουν το παραγόμενο compost.

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΟΣΚΙΝΙΣΗ

 

         Μετά τη χειροδιαλογή των ανεπιθύμητων υλικών ακολουθεί η φάση της πρωτοβάθμιας κοσκίνισης.

         Το πρωτοβάθμιο κόσκινο με οπές 250mm διαχωρίζει τα ευμεγέθη υλικά από το υπόλοιπο ρεύμα των απορριμμάτων που οδεύει προς περαιτέρω επεξεργασία στο δευτεροβάθμιο κόσκινο.

         Ως ευμεγέθη υλικά στη φάση αυτή διαχωρίζονται τα χαρτόνια και ένα σημαντικό τμήμα του φύλλου πλαστικού και τα οποία είναι εμπορεύσιμα. Τα συγκρατούμενα ευμεγέθη του πρωτοβάθμιου κόσκινου διαχωρίζονται σε μια γραμμή χειροδιαλογής. Τα υλικά που διαχωρίζονται συλλέγονται σε σιλό και οδηγούνται στην συνέχεια προς την μονάδα δεματοποίησης.

         Μετά την ανάκτηση των εμπορεύσιμων ευμεγεθών υλικών, το εναπομείναν ρεύμα των απορριμμάτων συλλέγονται σε container και οδηγούνται στο ΧΥΤΥ.

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΟΣΚΙΝΙΣΗ

 

         Το κλάσμα των απορριμμάτων που διέρχονται από τις οπές του πρωτοβάθμιου κόσκινου, που αποτελεί το κυρίως ρεύμα των απορριμμάτων, οδηγείται στο στάδιο της δευτεροβάθμιας κοσκίνισης. Σε κόσκινο με διάμετρο οπών 70mm. Το κόσκινο αυτό διαχωρίζει το κυρίως οργανικό ρεύμα των απορριμμάτων από τα υπόλοιπα ανακτήσιμα υλικά. Το οργανικό κλάσμα έχει κατά κύριο λόγο μέγεθος μικρότερο των 70mm.

         Το συγκρατούμενο κλάσμα από τη δευτεροβάθμια κοσκίνιση οδηγείται προς χειροδιαλογή. Το διερχόμενο οργανικό κλάσμα αφού υποστεί μαγνητικό διαχωρισμό οδηγείται απ’ ευθείας προς κομποστοποίηση. Διέρχεται πριν από ηλεκτρομαγνήτη για την απομάκρυνση των σιδηρούχων αντικειμένων (καρφιά, βίδες κτλ), που περιέχονται σε αυτό. Τα σιδηρούχα αντικείμενα είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν  σε αυτή τη θέση, διότι αποτελούν ανεπιθύμητες προσμίξεις για την επικείμενη κομποστοποίηση.

 

ΤΜΗΜΑ ΧΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ 70-250mm

 

         Στο τμήμα της χειροδιαλογής πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών εκτός από τα σιδηρούχα και αλουμινούχα.

         Τα υλικά που ανακτώνται σε αυτό το τμήμα είναι κατά σειρά, το τμήμα του φύλλου πλαστικού, τρία είδη χαρτιού (τυπωμένο, συσκευασίας και λοιπά χαρτιά), σκληρό πλαστικό (ΡΕ, ΡΕΤ, PVC) και το οργανικό κλάσμα. Κάθε εργαζόμενος ανακτά συγκεκριμένο είδος υλικού, το οποίο απορρίπτεται σε ειδική ταινία – σιλό για την προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά του σε άλλη μεταφορική ταινία που το οδηγεί στην πρέσα ανακυκλώσιμων υλικών. Μετά τη συμπίεση και δεματοποίηση των ανακτηθέντων υλικών, αυτά μέσω φορτωτή οδηγούνται προς αποθήκευση.

         Το ανακτηθέν στο τμήμα της Χειροδιαλογής οργανικό κλάσμα οδηγείται σε ειδικό τεμαχιστή για την ελάττωση του μεγέθους του και εν συνεχεία προωθείται μέσω κοχλία σε ταινία η οποία το εκφορτώνει στην ταινία τροφοδοσίας του τμήματος ταχείας κομποστοποίησης.

         Επιπλέον, το τμήμα της χειροδιαλογής είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να μπορεί να διαχειριστεί τα υλικά από το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, τα οποία αποτελούν τμήμα των εισερχόμενων στο Έργο απορριμμάτων. Η μία από τις δύο γραμμές επεξεργασίας δέχεται τα διάφορα είδη χαρτιού, που συλλέγονται από το πρόγραμμα διαλογής στην πηγή, προς διαχωρισμό και ανάκτηση. Αφού τα ως άνω υλικά ανακτηθούν, αποθηκεύονται προσωρινά στα ειδικά σιλό, προκειμένου να οδηγηθούν στη συνέχεια προς συμπίεση και δεματοποίηση πριν την τελική τους διάθεση στην αγορά.

 

ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 70-250mm

 

         Το κυρίως ρεύμα που εξέρχεται από την ταινία χειροδιαλογής αποτελείται ως επί το πλείστον αδρανή, άχρηστα, γυαλί, σιδερένια αντικείμενα και κουτάκια αλουμινίου, εισέρχεται στο μαγνητικό πεδίο μόνιμου μαγνήτη, όπου πραγματοποιείται ο διαχωρισμός των σιδηρούχων υλικών από το υπόλοιπο κλάσμα.

         Τα διαχωρισθέντα σιδηρούχα στη συνέχεια συμπιέζονται σε μορφή κύβων, προκειμένου να διατεθούν προς πώληση.

         Εν συνεχεία το ρεύμα,  οδηγείται στο στο διαχωριστή αλουμινούχων -τύπου δινορρευμάτων (eddy current)-, στον οποίο διαχωρίζονται τα υλικά αλουμινίου.

         Το διαχωρισμένο αλουμίνιο οδηγείται στην ειδική πρέσα αλουμινίου, για συμπίεση του υλικού σε μορφή κύβων.

 

ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΑΝΑΚΤΗΘΕΝΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ τη XΕΙΡΟΔΙΑΛΟΓΗ

 

         Τα ανακτηθέντα υλικά από τα στάδια της χειροδιαλογής των ευμεγεθών και του κλάσματος 70-250 mm και πιο συγκεκριμένα όλα τα είδη χαρτιού (χαρτόνι, τυπωμένο χαρτί, χαρτί συσκευασίας και λοιπά χαρτιά) και τα διάφορα είδη πλαστικού (ΡΕ, ΡΕΤ, φύλλο πλαστικού) οδηγούνται με αυτοματοποιημένο τρόπο στην πρέσα όπου δεματοποιούνται και εν συνεχεία αποθηκεύονται μέχρι τη διάθεσή τους στην αγορά.

 

ΤΜΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

        

         Το οργανικό κλάσμα που διαχωρίζεται από τα σύμμεικτα απορρίμματα στο Τμήμα Μηχανικής Διαλογής, οδηγείται στο Τμήμα Ταχείας Κομποστοποίησης μαζί με ποσότητα συνολικά 40 τόνων ημερησίως κλαδιών και χόρτων που συλλέγονται από την ευρύτερη περιοχή του  Δήμου Χανίων.

         Τα πράσινα απορρίμματα (κλαδιά, φύλλα, χόρτα, άνθη, απορρίμματα εργοστασίων ξύλου, κλπ) είναι το ιδανικότερο υλικό για την παραγωγή ενός αρίστης ποιότητας compost και ως εκ τούτου η συμμετοχή τους στην κομποστοποίηση της μονάδας είναι ιδιαίτερα επιθυμητή.

         Για την επίτευξη μικρού μεγέθους οργανικών, χρησιμοποιείται τεμαχιστής οργανικού υλικού και για τα ευμεγέθη οργανικά υλικά που ανακτώνται από τη διαδικασία χειροδιαλογής. Τα τεμαχισμένα οργανικά προωθούνται στην συνέχεια προς την μονάδα ταχείας κομποστοποίησης.

 

         Η Ταχεία Κομποστοποίηση του οργανικού κλάσματος πραγματοποιείται σε αντιδραστήρα λιπασματοποίησης υπό ταυτόχρονο αερισμό και ανάδευση.

        

Ο αντιδραστήρας λιπασματοποίησης αποτελείται από κλίνη που περιέχει το προς κομποστοποίηση οργανικό υλικό και από μια γέφυρα που φέρει δύο φορεία έκαστο εκ των οποίων φέρει δύο περιστρεφόμενους κεκλιμένους κοχλίες. Η γέφυρα μετακινείται κατά μήκος της μεγάλης διαστάσεως του κτιρίου κομποστοποίησης και οι κοχλίες επί της γέφυρας κατά πλάτος του αντιδραστήρα σαρώνοντας το σύνολο του υλικού εντός του αντιδραστήρα με συχνότητα μια φορά την ημέρα. Η δράση των κοχλιών είναι διπλή: αφ’ ενός προωθεί το υλικό προς την έξοδο του αντιδραστήρα και αφ’ ετέρου το αναδεύει και το ομογενοποιεί ώστε να ανατάσσει τις διαυλώσεις που τείνει να σχηματίσει ο αέρας, ο οποίος εμφυσάται εντός της κλίνης του υλικού εκ των κάτω προς τα άνω.

 

         Το υλικό παραμένει στην μονάδα ταχείας κομποστοποίησης για χρονικό διάστημα 6 εβδομάδων υπό διαρκή αερισμό και υπό μηχανική ανάδευση τις 3 πρώτες εβδομάδες και υπό ανάδευση τις υπόλοιπες 3. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα προκειμένου να επιτευχθεί η αποδόμηση του βιοαποδομήσιμου οργανικού φορτίου και η παραγωγή ιδιαίτερα λεπτόκοκκου υλικού.

 

         Η ταχεία κομποστοποίηση αναπτύσσεται σε δύο γραμμές επεξεργασίας, που αντιστοιχούν σε δύο διακριτά κτίρια.

 

ΤΜΗΜΑ ΡΑΦΙΝΑΡΙΣΜΑΤΟΣ COMPOST

 

         Το παραγόμενο compost από τη μονάδα ταχείας κομποστοποίησης του οδηγείται προς ραφινάρισμα. Η διαδικασία αυτή συνίσταται στο διαχωρισμό του compost από ξένες προσμίξεις (κυρίως γυαλί, σκληρά πλαστικά, χαλικάκι, φύλλο πλαστικού), καθώς και από τα μη πλήρως κομποστοποιημένα οργανικά στερεά.

         Ο διαχωρισμός των υλικών με κριτήριο το μέγεθος γίνεται με διέλευση του compost από διάταξη κοσκίνισης αρχικά με χρήση δονητικού κόσκινου τύπου flip- flop με διάμετρο οπών 10mm.

         Στη συνέχεια μέσω συστήματος που συνδυάζει αεροδιαχωρισμό με βαλλιστικό διαχωρισμό (βαρυμετρική τράπεζα) παραλαμβάνεται το τελικό, εξευγενισμένο, compost. Το σύστημα επιτυγχάνει τον πλήρη καθαρισμό του compost από τις ξένες προσμίξεις, με βάση το ειδικό βάρος (διαχωρισμός ελαφρών και βαρέων).

         Μετά το ραφινάρισμα του compost, τυχόν υπολείμματα μικρομεγεθών σιδηρούχων υλικών διαχωρίζονται με τη βοήθεια ενός μαγνητικού διαχωριστή από τα τυχόν υπάρχοντα σιδηρούχα αντικείμενα.

         Το compost μετά το ραφινάρισμα παραλαμβάνεται από άλλη μεταφορική ταινία για τη μεταφορά του στην  Πλατεία Χουμοποίησης.

         Από τα διαχωριζόμενα υλικά, τα άχρηστα που προέρχονται από τους διαχωρισμούς του Τμήματος Ραφιναρίας συλλέγονται σε container από το οποίο μεταφέρονται με όχημα για τη τελική διάθεσή τους στον παρακείμενο ΧΥΤΥ.

 

ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ – ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ COMPOST

 

         Το παραγόμενο compost, μετά τη φάση του ραφιναρίσματος οδηγείται στην ανοικτή πλατεία χουμοποίησης όπου διαστρώνεται σε μορφή σωρών συγκεκριμένων διαστάσεων. Το υλικό παραμένει στην Πλατεία Χουμοποίησης για διάστημα 4 εβδομάδων, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διεργασίες ωρίμανσης πριν την τελική του διάθεση στην αγορά.

         Το 15% του παραγόμενου compost πρέπει να συσκευασθεί, ώστε να διατεθεί στην αγορά σε τυποποιημένη μορφή. Το εν λόγω υλικό προτού εισέλθει στο σύστημα τυποποίησης, αποθηκεύεται σε κλειστή αποθήκη για διάστημα 4 εβδομάδων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η ωρίμανσή του. Μετά την ωρίμανσή του ενσακίζεται και αποθηκεύεται μέχρι τη διάθεσή του στην αγορά.

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

 

       Από τη διατιθέμενη έκταση του γηπέδου 235,5 στρ, τα 100 στρέμματα θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση του ΧΥΤΥ.  Ο ενεργός χώρος του ΧΥΤΥ ανέρχεται στα 35 στρ για την Α’ Φάση λειτουργίας και στα 43 στρέμματα για τη β’ Φάση λειτουργίας

       Η υδρολογική λεκάνη στην οποία βρίσκεται ο υποψήφιος ΧΥΤΥ, έχει επίμηκες σχήμα και εκτείνεται νότια της χαράδρας του Κουρουπητού, με μέγιστη απόσταση από αυτή περίπου 1250 m και μέγιστο υψόμετρο +134 m. Αναπτύσσεται με κλίσεις της τάξης του 4% έως 7%, και αποχετεύεται στη βόρεια και βορειοανατολική πλευρά της χαράδρας και στη θάλασσα.

 

       Ο ΧΥΤΥ ουσιαστικά μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει δύο χρονικές περιόδους λειτουργίας, α) αυτή όπου θα οδηγούνται σε αυτόν σύμμεικτα δεματοποιημένα απορρίμματα και β) αυτήν που θα οδηγούνται τα υπολείμματα της επεξεργασίας της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης. Το ποσοστό των απορριμμάτων που θα οδηγούνται στο ΧΥΤΥ  θα είναι το 35% του συνόλου των απορριμμάτων.

       Εντός των πρώτων 5 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, ήταν έτοιμο προς λειτουργία τμήμα του ΧΥΤΥ το οποίο είναι ικανό να παραλάβει το σύνολο των απορριμμάτων, μέχρι και την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής λειτουργίας.

         Η απόθεση των απορριμμάτων στο χώρο θα γίνει σε δύο διακριτές φάσεις αρχικά στο  Κύτταρο Α’ (σύμμεικτα δεματοποιημένα απορρίμματα) στο το ανατολικό τμήμα του σκάμματος, και στην συνέχεια στο Κύτταρο Β’  στο δυτικό. Τα κύτταρα οριοθετούνται με ενδιάμεσο ανάχωμα  το οποίο κατασκευάζεται στην μέση περίπου του σκάμματος.

 

       Η χωρητικότητα του ΧΥΤΥ  είναι για το Α’ κύτταρο 151.000 m3 ενώ για το Α’ & Β’ κύτταρο μαζί είναι 439.000 m3.  Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να  επιτυγχάνεται η απαιτούμενη χωρητικότητα χωρίς το ανάγλυφο να φτάνει σε απαγορευτικά ύψη, να ξεπερνά την ισοϋψή των 105m.

       Οι εκσκαφές είναι της τάξης των 110.000 m3 , ενώ προκειμένου να διαμορφωθούν τα περιμετρικά πρανή απαιτούνται επιχώσεις 115.000 m3.

 

       Η διαμόρφωση του απορριμματικού  ανάγλυφου ΧΥΤΥ  γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε :

·           Το ανάγλυφο να προσαρμόζεται στον περιβάλλοντα χώρο

·           Το μέγιστο ύψος του απορριμματικού όγκου (συμπεριλαμβανομένης της τελικής κάλυψης) δεν υπερβαίνει την ισοϋψή των 105m (μέσο ύψος των απορριμμάτων 15,5 m)

·           Εξασφαλίζεται ωφέλιμος όγκος για τη διάθεση των απορριμμάτων και των υπολειμμάτων στη συνέχεια, ο οποίος αντιστοιχεί σε διάρκεια ζωής ίση με 13  χρόνια.

·           Τέλος επιτυγχάνεται ανάπτυξη Β’ Φάσης ανάλογης και μάλιστα μεγαλύτερης χωρητικότητας με την Α’ Φάση δηλαδή ίση με  669.000 m3.

 

Έργα που προβλέπεται να γίνουν στο χώρο του ΧΥΤΥ, εκτός από τη διαμόρφωση του απορριμματικού ανάγλυφου, είναι:

 

Στεγανοποίηση:

       Στην κυψέλη του XYTY,  θα τοποθετηθεί σύνθετος γεωλογικός φραγμός, που αποτελείται από συμπυκνωμένη άργιλο 50cm, με μεμβράνη HDPE 1,5mm, γεωύφασμα προστασίας,  άμμος 10cm, χαλίκι 16-32 30cm.  Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αποφυγή διαρροών στραγγισμάτων από την κυψέλη.

 

Η διαμόρφωση ουδέτερης ζώνης

       Προβλέπεται η κατασκευή ουδέτερης ζώνης  εσωτερικά από την περίφραξη, πλάτους 10 μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, η οποία θα χρησιμοποιηθεί και ως περιφερειακή οδοποιία του γηπέδου εγκαταστάσεων. Το ίδιο θα γίνει στο σύνολο του γηπέδου.

 

Οδοποιία:

       Θα κατασκευαστεί οδοποιία περιμετρικά της λεκάνης απόθεσης. Η περιμετρική οδός έχει δύο σημεία τα οποία ενώνονται με την οδό εισόδου - εξόδου του έργου.

 

Έργα διαχείρισης όμβριων:

       Περιμετρικά του ΧΥΤΥ και κατά μήκος του δρόμου εσωτερικής εξυπηρέτησης, θα κατασκευαστεί επενδεδυμένη τάφρος απομάκρυνσης των όμβριων. Η τάφρος αυτή θα εκτονώνεται σε δύο σημεία προς το φυσικό αποδέκτη.

 

Δίκτυο συλλογής – εγκαταστάσεις επεξεργασίας:.

       Σύμφωνα με τη διαμόρφωση του πυθμένα του ΧΥΤΥ, το δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων αποτελείται από τρεις κεντρικούς συλλεκτήριους αγωγούς,  με μέση κλίση 6% από ΝΔ προς ΒΑ, και από μία αποστραγγιστήρια τάφρο στον πόδα του πρανούς στο ΒΑ άκρο της λεκάνης.

       Κάθε αγωγός οδηγεί τα στραγγίσματα με φυσική ροή στο κατώτερο σημείο του στο ΒΑ άκρο της λεκάνης. Από εκεί μέσω της αποστραγγιστήριας τάφρου τα στραγγίσματα οδηγούνται με φυσική ροή στο κατώτερο σημείο του διαμορφωμένου πυθμένα. Από εκεί τα στραγγίσματα θα μεταφέρονται με αντλία στην δεξαμενή εξισορρόπησης της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

 

Μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων

         Το σύστημα επεξεργασίας στραγγισμάτων της μονάδας εξασφαλίζει τριτοβάθμιο καθαρισμό και βασίζεται στη  μέθοδο ενεργού ιλύος. Η εγκατάσταση, θα επεξεργάζεται τα στραγγίσματα και υγρά απόβλητα τόσο από τα κτίρια του εργοστασίου όσο και από το ΧΥΤΥ.

         Περιλαμβάνει τις εξής μονάδες: αντλιοστάσιο ανύψωσης, στραγγισμάτων δεξαμενή εξισορρόπησης, δεξαμενές SBR,υδροβιότοπο (καλαμιώνες), φίλτρο ενεργού άνθρακα, δεξαμενή επανακυκλοφορίας, και δεξαμενή άρδευσης.  Με την επεξεργασία επιτυγχάνεται  η επιθυμητή ποιότητα εκροής και η χρήση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση.

       Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται εφαρμόζεται  για επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών οργανικών υγρών αποβλήτων τόσο για μικρές όσο και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις και μονάδες.

 

Διαχείριση βιοαερίου:

       Το δίκτυο συλλογής του παραγόμενου βιοαερίου θα είναι ενεργητικό και θα αποτελείται από 18 κατακόρυφα φρεάτια απαγωγής, τα οποία θα δημιουργηθούν (γεωτρήσεις) με το πέρας της λειτουργίας της κυψέλης, όταν δηλαδή αυτή θα έχει φτάσει στο τελικό απορριμματικό υψόμετρο.

         Η λειτουργία του προσφερόμενου συστήματος χαρακτηρίζεται από τα εξής:

         Μετά το πέρας της λειτουργίας του ΧΥΤΥ, θα γίνει διάνοιξη γεωτρήσεων κατάλληλου βάθους. Οι γεωτρήσεις αυτές θα αποτελέσουν και τα φρεάτια συλλογής όπου θα εγκατασταθούν οι κάθετοι αγωγοί απαγωγής του βιοαερίου. Το βιοαέριο θα αντλείται ξεχωριστά από κάθε φρεάτιο με την εφαρμογή υποπίεσης 20 mbar στο πιο απομακρυσμένο φρεάτιο.

         Ο πυρσός καύσης του βιοαερίου τοποθετείται σε κατάλληλο σημείο εκτός της λεκάνης απόθεσης και σε σχετικά μικρή απόσταση από αυτήν, στο χαμηλότερο σημείο του χώρου.

 

 

Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

       Η ποιοτική σύσταση των τροφοδοτούμενων στο έργο απορριμμάτων, σύμφωνα με το διαχειριστικό σχέδιο, παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα:

 

Υλικά

% κ.β

Υπολείμματα κουζίνας

55

Χαρτί – χαρτόνι

18,6

Γυαλί

3,75

Αλουμίνιο

1

Σιδηρούχα μέταλλα

2,75

Πλαστικά

8,55

Ύφασμα

1,65

Δέρμα – Λάστιχο

0,5

Ξύλα – Χόρτα

1,8

Αδρανή

2

Λοιπά

3,55

         Από την Οικονομοτεχνική Μελέτη που παρουσιάζει και εγγυάται ο Ανάδοχος προκύπτουν τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία εκμετάλλευσης για το έργο:        

 

         Από την επεξεργασία το 65% ανακτάται σε εμπορεύσιμα ανακυκλώσιμα υλικά και εδαφοβελτιωτικό. Με αναγωγή στην εισερχόμενη ποσότητα απορριμμάτων (310 τόνοι την ημέρα ή 80.600 τόνοι ετησίως), προκύπτει ότι  τα έσοδα από πώληση θα ανέλθουν σε 481.000.000/80.600 = 5970 δρχ / τόνο εισερχόμενων απορριμμάτων.

Υπολογίζεται η παραγόμενη ποσότητα ανακυκλώσιμων για κάθε κατηγορία ως εξής κατ’ έτος.

 

ΠΡΟΪΟΝ

 

Διαθέσιμες προς πώληση ποσότητες, (τόνοι)

 

ΣΙΔΗΡΟΣ

1.768

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

546

ΧΑΡΤΙ

6.006

ΧΑΡΤΟΝΙ

1.742

PET

104

PE

3.640

COMPOST

21.268

ΣΥΝΟΛΟ

35.000

         Αντίστοιχα στο ΧΥΤΥ θα οδηγείται το υπόλοιπο 35%,  έχοντας την ακόλουθη σύνθεση.

 

Υλικά

% κ.β

Υπολείμματα κουζίνας

36,4

Χαρτί – χαρτόνι

5,8

Γυαλί

14,2

Αλουμίνιο

0,2

Σιδηρούχα μέταλλα

0,4

Πλαστικά

10,8

Ύφασμα

5,6

Δέρμα – Λάστιχο- Ξύλα

5,8

Αδρανή

2,4

Λοιπά

18,3

         Το κόστος λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας και διάθεσης διαμορφώνεται ως εξής:

 

Κόστος προσωπικού

393.400.000

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

155.468.440

Κόστος συντήρησης

73.000.000

Κόστος καυσίμων

6.898.320

Κόστος παρακολούθησης (ΧΥΤΥ)

15.040.000

ΣΥΝΟΛΟ

643.806.760

 

Συνοπτικά,

·                Το συνολικό λειτουργικό κόστος της μονάδας επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων θα ανέλθει περίπου σε 643,8 εκατομμύρια δραχμές ανά έτος ή περίπου 8.000 δραχμές ανά τόνο εισερχόμενων απορριμμάτων.

·                Το επιμερισμένο λειτουργικό κόστος της μονάδας μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης θα ανέλθει περίπου σε 561,3 εκατομμύρια δραχμές ανά έτος ή περίπου 7.000 δραχμές ανά τόνο εισερχόμενων απορριμμάτων.

·                Το επιμερισμένο λειτουργικό κόστος του χώρου υγειονομικής ταφής των υπολειμμάτων θα ανέλθει περίπου σε 82,4 εκατομμύρια δραχμές ανά έτος ή περίπου 3.400 δραχμές ανά τόνο υπολειμμάτων που οδηγούνται προς ταφή.

·                Τα έσοδα από την πώληση εδαφοβελτιωτικού και ανακυκλώσιμων αναμένεται, να φτάσουν σε ετήσια βάση τα 480 εκατομμύρια δραχμές.

·                Συνυπολογίζοντας και τα αναμενόμενα έσοδα, το καθαρό λειτουργικό κόστος της μονάδας επεξεργασίας και διάθεσης θα διαμορφωθεί σε 187 εκατομμύρια δραχμές ανά έτος ή περίπου 2.300 δραχμές ανά τόνο εισερχόμενων απορριμμάτων.

 

 

Χανιά 30-9-2004

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ  ΧΑΝΙΩΝ* Φυλλάδιο που εκδόθηκε από την Ν.Α. Χανίων και διανεμήθηκε κατά την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου

 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr