Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Αρχείο Εκδόσεις, μελέτες Γιώργος Αγοραστάκης, Περιβάλλον & Τοπική Ανάπτυξη
Γιώργος Αγοραστάκης, Περιβάλλον & Τοπική Ανάπτυξη

Βιβλίο, Γιώργος Αγοραστάκης, «Περιβάλλον & Τοπική Ανάπτυξη» (εξαντλημένο)

Γιώργος Αγοραστάκης, «Περιβάλλον & Τοπική Ανάπτυξη»Το «περιβάλλον» αποτελεί το βάθρο της τοπικής οικονομίας. Στο υγιές και διατηρημένο περιβάλλον μπορεί να εδραστεί μια γεωργική παραγωγή που αποδίδει τρόφιμα «ποιότητας» με υψηλή προστιθέμενη αξία, μπορεί να αναπτυχθούν νέες δραστηριότητες που θα δώσουν μια άλλη αναπτυξιακή διέξοδο στις αγροτικές περιοχές. Το «περιβάλλον» με την γενικότερή του έννοια (φυσικό περιβάλλον, τεχνητό τοπίο κτλ), αποτελεί τη βασική προϋπόθεση της τοπικής ανάπτυξης.

        Αντικείμενό του βιβλίου είναι η εξέταση και η κατάδειξη της σχέσης, της σύνδεσης, της αλληλεξάρτησης, της αλληλεπίδρασης της αλληλο-τροφοδότησης μεταξύ του «περιβάλλοντος» και της «ανάπτυξης», του «περιβάλλοντος» και των «προϊόντων και υπηρεσιών» σε τοπική κλίμακα. Ο σκοπός του είναι να δώσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα αυτών των σχέσεων, όπως εξελίσσονται σήμερα στη θεωρία, την πολιτική και τη πράξη. Να παρουσιάσει το γενικότερο πλαίσιο αλλά και τις νεότερες πολιτικές κατευθύνσεις που διαμορφώνονται σε διεθνές επίπεδο…

        Ζούμε σε μια εποχή γρήγορων αλλαγών και ανακατατάξεων που αφήνουν πίσω τους κοινωνίες και οικονομίες που δεν καταφέρνουν να συγχρονιστούν. Κάθε περιοχή προσπαθεί να βρει το δρόμο της στον παγκοσμιοποιημένο χώρο. Τούτο το βιβλίο καταπιάνεται με τα ιδιαίτερα προβλήματα της Κρητικής, της Ελληνικής υπαίθρου, των αγροτικών περιοχών μας μέσα στα ευρύτερα διεθνή πλαίσια που λειτουργούν.

        Οι τοπικές κοινότητες, οι αρχές, οι φορείς, η δημόσια διοίκηση, οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις, οι παραγωγοί, οι μεταποιητές και  οι έμποροι οφείλουν να αναγνωρίσουν σωστά τις εξελίξεις, να μοιραστούν τον προβληματισμό και ν’ αναλάβουν από κοινού και μεμονωμένα τις «από τα κάτω» πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της περιοχής τους σε σωστή και σύγχρονη κατεύθυνση.

 

Το βιβλίο χωρίζεται σε έξι ενότητες – κεφάλαια.

        Στο πρώτο Κεφάλαιο εξετάζεται το εννοιολογικό περιεχόμενο της «ανάπτυξης» και του «περιβάλλοντος» και αναπτύσσονται  οι νέες προσεγγίσεις, οι αντιλήψεις και οι γενικότερες πολιτικές για τα σχετικά θέματα. Όπως αναλύεται, το περιβάλλον σε συνδυασμό με τις άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, διαμορφώνει την ανταγωνιστικότητα των περιοχών και των περιφερειών στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες συνθήκες.

        Στο δεύτερο Κεφάλαιο, εξετάζεται η διεπαφή του περιβάλλοντος με την γεωργία, οι αλλαγές που συντελούνται στην σύγχρονη γεωργία, τα προβλήματα που συσσωρεύονται από την εντατική ανάπτυξή της, οι κίνδυνοι που δημιουργούνται στα προϊόντα της. Η γεωργία εξακολουθεί και είναι κύρια παραγωγική δραστηριότητα στην Ελληνική περιφέρεια. Η κατάσταση και η προοπτική της γεωργίας καθορίζει το μέλλον και την ανάπτυξη της υπαίθρου.

        Οι διατροφικές κρίσεις των τελευταίων χρόνων έθεσαν έντονα το ζήτημα της ασφάλειας και της υγείας στα προϊόντα-τρόφιμα της γεωργίας και όχι μόνον. Η ποιότητα και η ασφάλεια έγιναν απαίτηση στην αγορά. Διάφορα συστήματα πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών αναπτύσσονται και υιοθετούνται γρήγορα από τις επιχειρήσεις προκειμένου να εγγυηθούν προς τους πελάτες τους την ποιότητα των προϊόντων τους και την φιλο-περιβαλλοντική τους συμπεριφορά. Η ποιότητα πλέον αποτελεί βασική προϋπόθεση για να σταθούν στην αγορά τα τοπικά προϊόντα και να στηριχθούν οι τοπικές αναπτυξιακές διαδικασίες. Τα θέματα αυτά αναπτύσσονται στο τρίτο Κεφάλαιο.

Οι φιλο-περιβαλλοντικές γεωργικές πρακτικές που διασφαλίζουν την παραγωγή ασφαλών και υγιεινών προϊόντων, προϊόντων με προστιθέμενη αξία, είναι στα θέματα του  τέταρτου Κεφαλαίου. Τα τοπικά προϊόντα με ονομασία και εγγύηση, τα βιολογικά  προϊόντα κτλ είναι επίσης στα θέματά του.

        Η τοπική ανάπτυξη δεν εξαρτάται και μόνον από την τοπική παραγωγή υλικών αγαθών. Οι υπηρεσίες αποτελούν το δυναμικό κλάδο στις σύγχρονες οικονομίες.  Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις νέες υπηρεσίες που εμφανίζονται και αναπτύσσονται στον αγροτικό χώρο. Οι υπηρεσίες σε συνδυασμό με τα προϊόντα οικοδομούνται σε μια κοινή βάση που είναι το περιβάλλον, από την ποιότητα του οποίου εξαρτώνται άμεσα.

        Ο τουρισμός αντιπροσωπεύει ένα πρόσφατο τομέα τοπικής ανάπτυξης για πολλές περιοχές της Ελλάδας. Στο έκτο Κεφάλαιο γίνεται μια πιο αναλυτική εξέταση των σύγχρονων τάσεων του τουρισμού, της οικονομικής του σημασίας για την τοπική ανάπτυξη και της απόλυτης εξάρτησής του από το περιβάλλον . Ο τουρισμός είναι ο νέος δυναμικός κλάδος της οικονομίας και πρέπει να βρει την σχέση και συμβίωση του με το περιβάλλον, τον αγροτικό χώρο και τα προϊόντα του.

  Γιώργος Αγοραστάκης, «Περιβάλλον & Τοπική Ανάπτυξη»

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η αρχή της αειφορίας  

Μια νέα αντίληψη για το περιβάλλον   

Οι περιβαλλοντικές πολιτικές   

Επικεντρώνοντας … στο φυσικό περιβάλλον   

Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα       

Η περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αειφόρος γεωργία        

Η εντατική γεωργία     

Λιπάσματα και φυτοφάρμακα  

Πολιτικές για τη γεωργία         

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η διατροφική κρίση     

Από το αγρόκτημα στο τραπέζι           

Διατροφή και υγεία      

Κρητική διατροφή – Μεσογειακή διατροφή     

Ολοκληρωμένη πολιτική για τα προϊόντα        

Πρότυπα για την ποιότητα      

           

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επιστροφή στην γεωργία του παρελθόντος    

Η βιολογική γεωργία    

Η ολοκληρωμένη διαχείριση    

Τοπικά Προϊόντα με ονομασία προέλευσης      

Συστήματα προστασίας ονομασίας      

           

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η τοπική γεωργία        

Η ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη 

Οι καλές γεωργικές πρακτικές

Το αγροτικό τοπίο       

Ο τουρισμός στις αγροτικές περιοχές  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ο μαζικός τουρισμός   

Η διαφοροποίηση στο τουριστικό προϊόν        

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού         

Τουρισμός στα χωριά  

Η ποιότητα τουρισμού

Τουρισμός και Τοπικά Προϊόντα          

 

Η πρώτη έκδοση του βιβλίου έγινε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων για τον «Αγροτικό Αύγουστο 2003» Ακολούθησε η δεύτερη έκδοση στα Χανιά το ίδιο έτος (2003).

Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Anaptici&Peribalon_Kef1.pdf)Περιβάλλον & Τοπική ΑνάπτυξηΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 204 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Anaptici&Peribalon_Kef2.pdf)Περιβάλλον & Τοπική ΑνάπτυξηΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 152 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Anaptici&Peribalon_Kef3.pdf)Περιβάλλον & Τοπική Ανάπτυξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 181 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Anaptici&Peribalon_Kef4.pdf)Περιβάλλον & Τοπική Ανάπτυξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 175 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Anaptici&Peribalon_Kef5.pdf)Περιβάλλον & Τοπική Ανάπτυξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 194 Kb
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (Anaptici&Peribalon_Kef6.pdf)Περιβάλλον & Τοπική Ανάπτυξη ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 211 Kb
 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr