Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Αρχείο Εκδόσεις, μελέτες Τα ευρωπαϊκά συστήματα προστασίας αγροτικών προϊόντων και η βιολογική γεωργία
Τα ευρωπαϊκά συστήματα προστασίας αγροτικών προϊόντων και η βιολογική γεωργία

Βιβλίο-εγχειρίδιο, Γιώργος Αγοραστάκης, Τα ευρωπαϊκά συστήματα προστασίας αγροτικών προϊόντων και η βιολογική γεωργία 

Σήμερα είναι απαραίτητο να βρεθούν διέξοδοι στην αγορά για τα αγροτικά προϊόντα και οικονομικά αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αντιμετωπίζουν σημαντικά διαρθρωτικά και φυσικά μειονεκτήματα σε σχέση με τις "σύγχρονες" γεωργικές εκμεταλλεύσεις βιομηχανικού τύπου. Η ανάπτυξη και η αξιοποίηση προϊόντων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αποτελεί μία οικονομικά ενδιαφέρουσα εναλλακτική λύση για πολλές από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ανεξάρτητα αν αυτό αφορά τη διαφοροποίηση του φάσματος των προϊόντων, την ανάπτυξη ειδικών ποιοτικών χαρακτηριστικών μιας περιοχής, μεθόδους παρασκευής των προϊόντων ή την εφαρμογή διαφορετικών μεθόδων παραγωγής. Ο βιολογικός τρόπος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων αποτελεί ικανοποιητική απάντηση στα παραπάνω αιτήματα. 

Στην αγορά, παρατηρείται όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα προϊόντα ποιότητας. Η έννοια της ποιότητας καλύπτει πράγματα τελείως διαφορετικά, όπως τα προϊόντα μιας συγκεκριμένης περιοχής, τα προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία, αλλά επίσης και τα προϊόντα που παράγονται με βιολογικό τρόπο παραγωγής. Η απαίτηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι καταναλωτές συνειδητοποιούν όλο και περισσότερο ότι η παρουσίαση των συμβατικών γεωργικών προϊόντων καθίσταται ομοιόμορφη και ότι τα κριτήρια ποιότητας για τα προϊόντα αυτά βασίζονται κατά κανόνα στην τυποποίηση και την ομογενοποίηση. Εξάλλου, η εντατική χρησιμοποίηση συνθετικών χημικών προϊόντων στη γεωργική παραγωγή, και όσον αφορά τη λίπανση και την επεξεργασία των προϊόντων, οδήγησε πολλούς καταναλωτές στην αναζήτηση γεωργικών προϊόντων τα οποία παράγονται με περισσότερο φυσικό τρόπο σε σχέση με τα προϊόντα της εντατικής καλλιέργειας. Το αίτημα αυτό εντάσσεται σε ένα ευρύτερο κίνημα υπέρ της διατήρησης και της προστασίας του περιβάλλοντος, που αφορά επίσης και τη γεωργία.

Έως πολύ πρόσφατα, η Ευρώπη γνώριζε δύο είδη γεωργίας:

·                μια "κλασσική" γεωργία, στο μεγαλύτερο μέρος του ευρωπαϊκού χώρου, με μόνιμη φροντίδα την τεχνική βελτίωση και την εντατικοποίηση, που επέφεραν μεγαλύτερη παραγωγή και αυξημένη αποδοτικότητα. Η παραγωγή δημητριακών και η γαλακτοκομική κτηνοτροφία είναι δύο τομείς αυτού του είδους της γεωργίας.

·                μια γεωργία που χαρακτήριζε τις λιγότερο ευνοημένες περιοχές, ειδικότερα τις ορεινές περιοχές. Σε ένα δύσκολο πλαίσιο (περιορισμένες επιφάνειες, πλαγιές, διαρθρωτικά μειονεκτήματα, κτλ.), οι τοπικοί φορείς έπρεπε, εδώ και πολύ καιρό, να βρουν διαφορετικά αγροτικά πρότυπα.

Στον αγώνα δρόμου της ανταγωνιστικότητας η «κλασσική γεωργία», ειδικά στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, έχει μείνει πολύ πίσω. Το μέλλον φαντάζει αβέβαιο γι’ αυτήν. Ένα άλλο πρότυπο αναζητείται.Κρητικά τοπικά προϊόντα

Οι κυριότεροι στόχοι, σήμερα, είναι η ποιότητα και η αξιοποίηση της αγροτικής πρώτης ύλης με τη μεταποίησή της σε τρόφιμα υψηλής ποιότητας.

Η επιτυχία μιας στρατηγικής που βασίζεται στην ποιότητα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό στόχο για τις γεωργικές περιοχές του Νότου. Πράγματι, από την επιτυχία αυτή εξαρτάται η διατήρηση της τοπικής γεωργίας, που αποτελεί απαραίτητο τομέα δραστηριότητας για την οικονομική και κοινωνική ζωή των περιοχών. Ο μείζων άξονας ανάπτυξης για τις λιγότερο ευνοημένες αγροτικές περιοχές έχει γίνει, η αξιοποίηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων με τη βελτίωση της ποιότητάς τους.

Σήμερα, όλοι καταλήγουν στη διαπίστωση ότι πρέπει,

·          να παράγεται μια πρώτη ύλη ποιότητας,

·          να αξιοποιείται με τη μεταποίησή της σε τρόφιμα ποιότητας,

·          να εφαρμόζεται αποτελεσματική εμπορία.

Από τα γεγονότα προκύπτει ότι η εφαρμογή τέτοιων ενεργειών δεν είναι, ωστόσο, τόσο εύκολη και συχνή. Το πέρασμα από το γεωργικό προϊόν στα τρόφιμα, όπως και το πέρασμα από την παραγωγή στην εμπορία, μπορεί να φαίνεται σαν ένα φυσικό επακόλουθο σε όσους βρίσκονται εκτός του επαγγέλματος. Η πραγματικότητα, όμως, είναι εντελώς διαφoρετική.

          Η διαδικασία αυτή είναι πολύ αργή στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Χρόνος χάνεται και η απόσταση από άλλες περιοχές μεγαλώνει.

          Από την εμπειρία προκύπτει ότι η συνάντηση αυτών των δύο τομέων -γεωργίας και ειδών διατροφής- δε συντελείται απρόσκοπτα, με φυσικό τρόπο. Εντούτοις, από παραδείγματα που δίνει η ζωή φαίνεται ότι, εάν τηρηθούν αυστηρά ορισμένες προϋποθέσεις, η επιτυχία είναι εφικτή.

Μια ενέργεια "αξιοποίησης των τοπικών αγροτικών πόρων με τη βελτίωση της ποιότητας" συνεπάγεται, κυρίως, την παροχή της στρατηγικής, του μάρκετινγκ, της διαχείρισης και της επαγγελματικής ακρίβειας στους ενδιαφερόμενους παραγωγούς.

Πρόκειται ταυτόχρονα για μια oικovoμική δράση που απαιτεί, σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο που γίνεται όλο και περισσότερο πολύπλοκο, τον καθορισμό και την εφαρμογή πολύ προηγμένων εμπορικών στρατηγικών και την τήρηση μιας απαραίτητης προϋπόθεσης, δηλαδή της ποιότητας.

Ένα πρώτο πρόβλημα που πρέπει να επιλυθεί είναι η γνώση των δυνατοτήτων και το πλαίσιο που τίθεται σήμερα για την «ποιότητα» στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο που κινείται η γεωργία και η αγορά.

Σ’ αυτό το ζήτημα έρχεται να συμβάλει τούτη η δουλειά. Αποσκοπεί να παρουσιάσει το πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας στον τομέα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

ΜΕΡΟΣ Α:

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ 

ΜΕ ΙΔΙΑΖΟΝΤΑ ΧΑΡΑΧΤΗΡΑ

Εφαρμοζόμενα ευρωπαϊκά συστήματα προστασίας

 

1.  ΓΕΝΙΚΑ

2.  ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

3.  ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

4.  ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΙΔΙΟΤΥΠΙΑΣ  

5.  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ - ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

5.1  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) &  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ (ΠΓΕ)

5.2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΙΔΙΟΤΥΠΙΑΣ

5.3. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΟΙΝΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Β:

Η ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

1.  ΓΕΝΙΚΑ

2.  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3.  ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

3.1  ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3.2  ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

3.3  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

3.4  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

4. ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 2092/91 ΚΑΙ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

5.  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ - ΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

 

ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ : CRF ΟΑΔΥΚ 1996 - ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΧΑΝΙΑ 1999 (Εξαντλημένο)

Συνημμένα:
ΑρχείοΠεριγραφήΜέγεθος Αρχείου
Κατέβασμα αυτού του αρχείου (TopikaProionta.pdf)ΑποσπάσματαΓιώργος Αγοραστάκης, Τα ευρωπαϊκά συστήματα προστασίας αγροτικών προϊόντων και η βιολογική γεωργία346 Kb
 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr