Skip to content

Ιστόλογος

Αρχή Νεότερα του 2013 Η δήθεν «Γη Υψηλής Παραγωγικότητας» και η δήθεν προστασία της
Η δήθεν «Γη Υψηλής Παραγωγικότητας» και η δήθεν προστασία της

 Ένα πρασινο-γάλανο παιγνιδάκι

Άρθρο του Γιώργου ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ, 15/3/2013

Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ό,τι η γεωργική γη είναι ένας μη ανανεώσιμος φυσικός πόρος που αποτελεί εθνικό πλούτο, και τον οποίο η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει και να διαχειρίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η απώλεια ή η υποβάθμισή της. Επίσης είναι γεγονός ότι όλη η γεωργική γη, σε συνδυασμό με το κλίμα, δεν είναι της ίδιας γονιμότητας και απόδοσης, αλλά διαφορετικής και σ’ ένα σύστημα προστασίας θα έπρεπε να κατατάσσεται σε κατηγορίες και τα μέτρα προστασίας της να είναι ανάλογα με την κάθε κατηγορία. Τις δύο αυτές παραδοχές και την ανάγκη προστασίας της γεωργικής γης, αποδέχεται η χωροταξική νομοθεσία, η οποία κατά το σύνταγμα ρυθμίζει τις χρήσεις γης και το επιτρεπτό ή όχι σ’ αυτές.

Συγκεκριμένα οι χρήσεις γης καθορίζονται βάσει του Νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ-124 Α'/1997), «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας» και από τα χωροταξικά σχέδια, -Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ)-. Τα Χωροταξικά σχέδια σε κάθε περιοχή οριοθετούν τις ζώνες γεωργικής γης κατά κατηγορίες και ορίζουν σ’ αυτές τις επιτρεπόμενες χρήσεις, κατοικία, κοινόχρηστες κατασκευές, υποδομές, επαγγελματικές και βιομηχανικές δραστηριότητες κτλ. όπως και τα μέτρα περιορισμού τους. Με βάση τη χωροταξική νομοθεσία, στα χωροταξικά σχέδια η γεωργική γη κατηγοριοποιείται σε προτεραιότητες Α’,Β’,Γ’ και ορίζονται ανάλογα επίπεδα προστασίας. Ο χαρακτηρισμός «Γη Υψηλής Παραγωγικότητας» ως χρήση γης δεν υπάρχει πουθενά στην χωροταξική νομοθεσία.

Η περιπέτεια αρχίζει την επόμενη χρονιά από την ψήφιση του χωροταξικού νόμου 2508/1997. Πρώτα ο Υπουργός Γεωργίας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Τζουμάκας με το νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ Α' 200/27-8-1998) και στην συνέχεια ο επόμενος Υπουργός Γεωργίας του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Ανωμερίτης με το νόμο 2945/2001 (ΦΕΚ Α' 223) βάζουν το Υπουργείο Γεωργίας από το παράθυρο στους τομείς αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο πρώτος (Στ.Τζουμάκας) εισάγει την έννοια της «Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας» (Γ.Γ.Υ.Π.) και προβλέπει τη σύσταση μιας Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης (ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ) για να παρεμβαίνει στις αγοροπωλησίες της Γ.Γ.Υ.Π., όπως επίσης ανέλαβε να συντάξει χάρτες και να οριοθετήσει την Γ.Γ.Υ.Π. σ’ όλη την επικράτεια. Όρισε μάλιστα αυτό να γίνει 5 μέρες (!) από τη δημοσίευση του νόμου 2637.

Δες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [1] άρθρο 56 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α' 200)

Αφού πέρασαν 1.135 μέρες, και χάρτες δεν είχαν δημοσιευτεί, ανέλαβε ο δεύτερος υπουργός (Γ.Ανωμερίτης) να βρει τον τρόπο της σύνταξης των χαρτών.

Με το άρθρο 24, παρ. 37 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α' 223) που εισηγείται και ψηφίζεται από τη βουλή προβλέπεται:

1. η έκδοση ΚΥΑ για τον καθορισμό των κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας η γεωργική γη,

2. η έκδοση ΚΥΑ ανά νομό μετά από εισήγηση της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων της Γ.Γ.Υ.Π. και ορίζονται οι ανωτέρω υπηρεσίες ως αρμόδιες για το χαρακτηρισμό των αγροτεμαχίων ως γης υψηλής παραγωγικότητας

3. απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση, στα αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του οικείου νομού ως Γ.Γ.Υ.Π.,

4. απαγορεύεται η κατάτμηση της Γ.Γ.Υ.Π. χωρίς προηγούμενη άδεια της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης και

5. μεταβιβάσεις γεωργικής γης για νόμιμη αιτία, είναι απολύτως άκυρες, αν δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο βεβαιώνεται αν το πωλούμενο αγροτεμάχιο είναι ή όχι γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.

Δες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [2] άρθρο 24, παρ. 37 του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ Α' 223)

Και ο Γ.Ανωμερίτης όπως και ο προκάτοχός του όπως και επόμενοι Υπουργοί ήξεραν ότι χάρτες που να προσδιορίζουν τα όρια της Γ.Γ.Υ.Π. δεν επρόκειτο ποτέ να συνταχτούν, γι’ αυτό και δεν εξέδωσαν –φαίνεται- την πρώτη ΚΥΑ που να ορίζουν τα κριτήρια. Διατηρήθηκε όμως μετέωρη η καθολική απαγόρευση της αλλαγής χρήσης που προβλέπει η παρ.6 του νόμου.

Τόση ήταν η σπουδή του Υπουργού Γεωργίας Γ.Ανωμερίτη να παρεμβληθεί στα χωροταξικά ζητήματα της χώρας, ώστε στο Άρθρο 37 του ίδιου νόμου (ΝόμοςΝ2945/2001) προέβλεψε ότι δεν μπορεί να γίνει καμιά αλλαγή σε περιοχές που η χωροταξία ορίζει ως γεωργική γη Α' κατηγορίας, χωρίς τη γνώμη του Υπουργού Γεωργίας.

Δες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, [3] άρθρο 37, του νόμου 2945/2001 (ΦΕΚ Α' 223)

Τον Υπουργό Γεωργίας Γ.Ανωμερίτη διαδέχεται στη δεύτερη Κυβέρνηση Σημίτη ο Γιώργος Δρυς. Ο Γ.Δρυς το 2003 φέρνει στο νόμο Νόμο 3147/2003 (ΦΕΚ135) μια τροποποίηση του 2945/2001, με την οποία ορίζεται ότι η απαγορευτική διάταξη της αλλαγής χρήσης της Γ.Γ.Υ.Π. θα ισχύσει μόνο μετά από την οριοθέτηση της Γ.Γ.Υ.Π. και την έκδοση σχετικών ΚΥΑ ανά νομό.

Δες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [4] άρθρο 13 παρ.11, του νόμου 3147/2003 (ΦΕΚ135/5-6-2003)

Φευ! Σε εξ μήνες ο ίδιος υπουργός φέρνει στην Βουλή άλλη τροποποίηση που καταργεί την προηγούμενη.

Δες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [5] άρθρο 13 παρ.8, του νόμου Νόμος 3208/2003 (ΦΕΚ303/24-12-2003)

Το 2004 γίνονται εκλογές, κερδίζει η ΝΔ και σχηματίζει κυβέρνηση. Υπουργός Γεωργίας ορίζεται ο γαλάζιος βουλευτής Βοιωτίας Ευάγγελος Μπασιάκος. Ο Ε.Μπασιάκος φρόντισε να τακτοποιήσει τα συμφέροντα των ψηφοφόρων του στην εκλογική του περιφέρεια στη Βοιωτία. Πως; Εισηγήθηκε στο νόμο 3399/2005 μια τροποποίηση με την οποία εξαιρεί από τον χαρακτηρισμό Γ.Γ.Υ.Π. γεωργικές εκτάσεις 600 μέτρα εκατέρωθεν των εθνικών οδών. Στο νομό Βοιωτίας, εκατέρωθεν του εθνικού δρόμου Αθηνών – Θεσσαλονίκης έχει μεταφερθεί και εγκατασταθεί κατά μεγάλο μέρος η βιομηχανική δραστηριότητα του λεκανοπεδίου της Αττικής. Τα συμφέροντα των μεγαλοκτηματιών της περιοχής ήρθε λοιπόν να ικανοποιήσει ο Ε.Μπασιάκος.

Δες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [6] άρθρο 20 παρ.23, του νόμου 3399/2005 (ΦΕΚ255/17-10-2005)

Επίσης, Δες σχετικό δημοσίευμα στο ΒΗΜΑ «Τσιμέντο να γίνουν 15 εκατ. στρέμματα»

Λίγο αργότερα ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ στην κυβέρνηση της ΝΔ Γιώργος Σουφλιάς και ο νέος υπουργός Γεωργίας Γιώργος Κοντός κ.ά. κυρώνουν το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ ΚΥΑ 49828/2008 στο οποίο προβλέπουν ότι τα έργα ΑΠΕ πρέπει να χωροθετούνται σε άγονες περιοχές και όχι σε Γ.Γ.Υ.Π.

Δες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [7] άρθρο 17, της ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464Β/3-12-2008)

Είπαμε πιο πριν ό,τι τo 1998 ο Υπουργός Γεωργίας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Τζουμάκας με το νόμο 2637/1998 (ΦΕΚ Α' 200/27-8-1998) εισηγήθηκε την σύσταση μιας Ανώνυμης Εταιρίας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης (ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ) –Άρθρο 46- για να παρεμβαίνει στις αγοροπωλησίες της Γ.Γ.Υ.Π. Τέτοια εταιρία όμως δεν έφτιαξε. Τη δουλειά αυτή ανέλαβε να κάνει 10 χρόνια μετά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σωτήρης Χατζηγάκης. Τον Αύγουστο του 2009, -δυό μήνες πριν τις εκλογές-, στελέχωσε δια μιας την ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ διορίζοντας 269 παιδιά της ΝΔ, από την εκλογική του περιφέρεια και συγγενών στελεχών της Ν.Δ. Το όργιο διορισμών κατήγγειλε η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, και κατήργησε την ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ με το Νόμο 3895/2010 για την «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα»

Πρόσφατα, σύμφωνα με δημοσίευμα του ΒΗΜΑΤΟΣ (27/3/2013): «δέκα άτομα καλούνται ως κατηγορούμενοι από τον ανακριτή κ. Γαβριήλ Μαλλή για το σκάνδαλο της ΑΓΡΟΓΗ. Είναι μέλη του ΔΣ της εταιρείας και της Επιτροπής Προσλήψεων και 7 από αυτά διώκονται για κακούργημα. Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο, διώκονται όλοι για απιστία, διότι σύμφωνα με τη δικογραφία προχώρησαν σε 269 προσλήψεις που ήταν παράνομες και άνευ αντικειμένου. Οι προσλήψεις έγιναν τον Σεπτέμβριο του 2009 και καταγγέλθηκαν τον Δεκέμβριο 2010. Η ζημιά του Δημοσίου από το μισθολόγιο της εταιρείας, η οποία πλέον έχει καταργηθεί, υπολογίζεται σε 7 εκατ. Ευρώ».

Δες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [8] άρθρο 2, του Νόμου 3895/2010 (ΦΕΚ 206/8-12-2010)

Το 2009 είχαμε κυβερνητική αλλαγή. Έχασε η ΝΔ και επανήλθε το ΠΑΣΟΚ του Γεωργίου Παπανδρέου. Η υπουργός ΥΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη και Αγροτικής Ανάπτυξης Αικατερίνη Μπατζελή εισηγούνται την αλλαγή του περιβόητου άρθρου 56 του του ν. 2637/1998 και την εξαίρεση από την απαγόρευση αλλαγής χρήσης της Γ.Γ.Υ.Π. των φωτοβολταϊκών σταθμών, διατηρώντας όμως την απαγόρευση του χωροταξικού για τις ΑΠΕ στις Γ.Γ.Υ.Π. (!).

Δες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [9] άρθρο 9 παρ.7, του νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α/4-6-2010)

Οι ίδιες υπουργίνες το 2010 υπογράφουν την Κ.Υ.Α. 168040/3-9-2010 (ΦΕΚ 1528/τ.Β’/7-9-2010) «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας». Λίγο μετά τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 072528/26-1-2011 (ΦΕΚ Β' 102). Και λίγο μετά ξανατροποποιήθηκε για να μπει στο ψυγείο.

Με το άρθρο 1 της ΚΥΑ 073710/4-3-2011 (ΦΕΚ Β' 555) ΚΥΑ καθορίστηκε ότι η ΚΥΑ 168040/3-9-2010 (ΦΕΚ Β' 1528) καθορισμού των κριτηρίων, εκδόθηκε –λέει- για να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σαν βάση για τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων της Γεωργικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π.) και την έκδοση της κοινής Υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α' 200), δηλαδή ποτέ.

Δες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [10] άρθρο 1 της ΚΥΑ 073710/2011 (ΦΕΚ Β' 555/4-3-2011)

Ακολούθησε μια τροποποίηση στο νόμο 3937/2011 (Τ.Μπιρμπίλη) με την οποία καταργήθηκε η ρύθμιση Μπασιάκου για τα 600 μέτρα από τις εθνικές οδούς.

Δες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [11] άρθρο 31 παρ.4 του νόμου 3937/2011 (ΦΕΚ 60/31-3-2011)

Τέλος την σκυτάλη πήρε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κ.Σκανδαλίδης ο οποίος εισηγήθηκε στο νόμο 4015/2011, την αναστολή της εφαρμογής των απαγορευτικών διατάξεων αλλαγής χρήσης Γ.Γ.Υ.Π. της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998. Η εφαρμογή των διατάξεων –ορίζεται- θα αρχίσει να ισχύει δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών ΠΕΚΑ και Αγροτικής Ανάπτυξης, που οριοθετεί την Γ.Γ.Υ.Π. Επανήλθε μ’ αυτό τον τρόπο η τροποποίηση που έφερε ο υπουργός Γεωργίας Γ.Δρυς το 2003 [3] και μετά την πήρε πίσω, για να παραπεμθεί το θέμα οριστικά στις καλένδες.

Δες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [12] άρθρο 21 παρ.4 του νόμου 4015/2011 (ΦΕΚ 210/21-9-2011)

Με την δημοσίευση του νόμου ήρθε καπάκι από πίσω η υπ' αριθμ. 080873/14-12-2011 διευκρινιστική εγκύκλιος του Υφυπουργού κ. Ι. Δριβελέγκα με την αποσαφήνιση: πως με την έκδοση του Ν.4015/2011 (ΦΕΚ 210 Α/21-09-2011) και ειδικότερα με το άρθρο 21, εξακολουθεί να ισχύει η περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και άρα ισχύουν και οι όποιες απαγορεύσεις έχουν θεσπιστεί για τη γη υψηλής παραγωγικότητας!!!

Μια πολύ διδακτική ιστορία για το πώς βλέπουν οι πρασινογαλάζιοι Υπουργοί και Βουλευτές το ζήτημα της προστασίας της γεωργικής γης. Για το ποια είναι η ευθύνη και η σοβαρότητά τους, για το πώς νομοθετούν και ποια είναι τα κριτήρια που πρυτανεύουν στην πολιτική τους.

Εν τω μεταξύ είναι εκατοντάδες ή χιλιάδες οι άνθρωποι που μπήκαν σε περιπέτειες, που έχουν υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές στις επιχειρήσεις τους ή στην περιουσία τους, που βρίσκονται σε αδιέξοδο, απ’ αυτές τις παλινδρομήσεις, χωρίς τελικά να επιτυγχάνεται καμιά προστασία της γεωργικής γης!

 

Υπάρχει και συνέχεια...->

alt

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜA: Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

[1] Νόμος 2637 ΦΕΚ 200/27-8-1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Ορ­γανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ­σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.), Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υ­πουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγρο­τικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 56

1.    Με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται μέσα σε πέντε (5) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κα­θορίζονται τα γεωγραφικά όρια, μέσα στα οποία δικαιο­λογείται η χρήση του δικαιώματος προτίμησης του άρθρου 49 από την εταιρία σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας.

2.    Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 46 έως 56 ρυθμίζεται με αποφάσεις του Υ­πουργού Γεωργίας, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

alt

[2] Νόμος

ΝόμοςΝ 2945/2001 «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότη­τας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας.»

Άρθρο 24 παράγραφος 37

«37.     Το άρθρο 56 του Ν. 2637/1998 αντικαθίσταται ως ε­ξής:

"Άρθρο 56

1.    Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας, που δη­μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζο­νται τα κριτήρια με τα οποία διαβαθμίζεται σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας η α­γροτική γη.

2.    Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας, που εκ- δίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθύνσεων Αγροτι­κής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και δη­μοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζο­νται τα γεωγραφικά όρια της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Έως τον κατά τα ανωτέρω καθορισμό, ο χαρακτηρισμός των αγροτεμαχίων ως γης υψηλής πα­ραγωγικότητας γίνεται από τις ίδιες υπηρεσίες. Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαιρούνται οι πε­ριοχές που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης από εγκεκριμέ­να Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο. Α.Π.) του Ν. 2508/1997, καθώς και Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του Ν. 1337/1983.

3.    Οι διατάξεις του άρθρου 50 τίθενται σε εφαρμογή με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδονται μέ­σα σε πέντε έτη από την έγκριση του καταστατικού της ε­ταιρείας και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τις αποφάσεις αυτές ορίζονται οι νομοί, στους οποίους εφαρμόζονται οι ως άνω διατάξεις.

4.    Για την εταιρία εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρα­γράφων 8, 12, 13, 15 και 17 του άρθρου 5 του Ν. 2229/ 1994. Οι κανονισμοί της παραγράφου 8 και η απόφαση της παραγράφου 13 του ίδιου άρθρου εκδίδονται από τον Υπουργό Γεωργίας.

5.    Για την εταιρία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρα­γράφου 15 του άρθρου 2 του Ν. 2598/1998 (ΦΕΚ 66 Α"), ό­που ως δημόσιος τομέας νοείται ο οριζόμενος κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 1 του Ν. 2190/ 1994, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 1 και 3 του Ν. 2527/1997.

6.    α) Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήπο­τε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμε­τάλλευση. Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές, είτε για τη μεταβολή του προορισμού τους και τη διάθεσή τους για άλ­λες χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων ή τη δημιουργία ε­γκαταστάσεων ή παροχή άλλων εξυπηρετήσεων μέσα σε αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά προορισμό χρή­σης τους, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο και ενεργείται πάντο­τε ύστερα από άδεια της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Α­νάπτυξης και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν το γεωρ­γικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για την εκτέλεση στρατιωτικών έργων, που αφορούν την ε­θνική άμυνα της χώρας, καθώς και για την εκτέλεση με­γάλων αναπτυξιακών έργων του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμίδας.

β) Σε περιοχές που χαρακτηρίζονται κατά τα ανωτέρω ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύε­ται η κατάτμηση των αγροτεμαχίων, είτε με διανομή με­ταξύ των συνιδιοκτητών είτε με πώληση ή οποιαδήποτε άλλη πράξη με την οποία μεταβιβάζονται δικαιώματα κυ­ριότητας, χωρίς προηγούμενη άδεια της οικείας Διεύθυν­σης Αγροτικής Ανάπτυξης, με ποινή την απόλυτη ακυρό­τητα της σχετικής δικαιοπραξίας. Η άδεια παρέχεται μό­νο εφόσον με την κατάτμηση διευκολύνεται η αγροτική εκμετάλλευση και επισυνάπτεται στη σχετική συμβολαιο­γραφική πράξη, στην οποία γίνεται μνεία αυτής. Η άδεια κατάτμησης απαιτείται και όταν πρόκειται για διανομή με­ταξύ συνιδιοκτητών ή συγκληρονόμων που έχουν το δι­καίωμα να λύσουν την κοινωνία και παρέχεται, εφόσον με τη λύση δεν επέρχεται κατάτμηση ή η επερχόμενη κατά­τμηση δεν παραβλάπτει την αγροτική εκμετάλλευση.

γ) Μεταβιβάσεις γεωργικής γης για νόμιμη αιτία, είναι α­πολύτως άκυρες, αν δεν συνοδεύονται από πιστοποιητικό της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, με το οποίο βεβαιώνεται αν το πωλούμενο αγροτεμάχιο είναι ή όχι γε­ωργική γη υψηλής παραγωγικότητας. Ο οικείος συμβο­λαιογράφος υποχρεούται να κάνει σχετική μνεία στο συμ­βόλαιο των στοιχείων του ανωτέρω πιστοποιητικού.

δ) Κάθε μεταβίβαση της κυριότητας αγροτεμαχίων με πώληση, χωρίς να έχουν τηρηθεί οι διατάξεις της παρα­γράφου αυτής και του άρθρου 50, καθώς και κάθε μετα­βίβαση με τίμημα μικρότερο από εκείνο που αναφέρεται στις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 50 είναι άκυρη.

ε) Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής τιμωρούνται με χρηματική ποινή πεντακοσίων χιλιάδων έ­ως πέντε εκατομμυρίων δραχμών.

7.    Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 46 έως 56 ρυθμίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

alt

[3] Νόμος

ΝόμοςΝ 2945/2001 ΦΕΚ 223/8-10-2001 «Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας.»

Άρθρο 37: χωροταξικός σχεδιασμός γεωργικής γης Α’ κατηγορίας

1.    Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημό­σιων Έργων και Γεωργίας, καθορίζονται τα κριτήρια κα­τάταξης της γεωργικής γης σε κατηγορίες και οι προϋπο­θέσεις αλλαγής της χρήσης της, καθώς και οι λεπτομέ­ρειες εφαρμογής του άρθρου αυτού.

2.    Για γενικά θέματα χωροταξικού σχεδιασμού και για χωροθετήσεις δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτι­κού τομέα, σε εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως γεωργι­κή γη Α' κατηγορίας, προκειμένου να αλλάξει χρήση η έ­κταση αυτή, απαιτείται γνώμη του Υπουργού Γεωργίας.

alt

[4] Νόμος 3147/2003 (ΦΕΚ135/5-6-2003) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτροφών και άλλες διατάξεις.»

Άρθρο 13 παρ.11

11.   Η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 37 του άρθρου 24 του Ν. 2945/2001, αρχίζει να ισχύει δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλο­ντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Γεωργίας, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56. Συμβολαιογραφικές πράξεις, που συντάχθη­καν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν εκτάσεις του άρθρου 56 του Ν. 2637/1998, είναι έγκυρες και ισχυρές, εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δι­καστική απόφαση.

alt

[5] Νόμος 3208/2003 (ΦΕΚ303/24-12-2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δα­σών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις»

Άρθρο 23 Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου καταργούνται:

……………………………….

8.    Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 13 του N. 3147/2003 ( ΦΕΚ 135 Α').

alt

[6] Νόμος 3399/2005 (ΦΕΚ255/17-10-2005) «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες διατάξεις.»

Άρθρο 20 Λοιπές διατάξεις

…………………………………….

23. α) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθορίζονται τα γεωγραφικά όρια της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, στην οποία δεν περιλαμβάνεται εκείνη η γη που κείται εκατέρωθεν του άξονα εθνικών οδών και σε βάθος μέχρι εξακοσίων μέτρων.»

β) Πράξεις χαρακτηρισμού της ανωτέρω γης που κείται εκατέρωθεν του άξονα των εθνικών οδών και σε βάθος μέχρι εξακοσίων μέτρων, ως γης υψηλής παραγωγικότητας, που εκδόθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, είναι αυτοδικαίως άκυρες και δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα.

γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να αποκλείεται ο χαρακτηρισμός ως γης υψηλής παραγωγικότητας εκείνης της γης που κείται εκατέρωθεν του άξονα επαρχιακών οδών και σε βάθος μέχρι εξακοσίων μέτρων.»

alt

[7] ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ 2464Β/3-12-2008) «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού.»

Άρθρο 17: Κριτήρια χωροθέτησης εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας

1. Ως περιοχές προτεραιότητας για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας μπορεί ενδεικτικά να θεωρηθούν οι περιοχές που είναι άγονες ή δεν είναι υψηλής παραγωγικότητας και κατά προτίμηση αθέατες από πολυσύχναστους χώρους, και με δυνατότητες διασύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα.

Ειδικότερα για τα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας είναι επιθυμητή η κατά προτεραιότητα χωροθέτηση μικρών εγκαταστάσεων όπως αυτές προβλέπονται στα άρθρα 2 παρ. 4, 4, 8 παρ.8, του ν. 3468/2006 και στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 19500/2004 κοινής υπουργικής απόφασης.

………………….

στ. Άλλες περιοχές ή ζώνες που υπάγονται σήμερα σε ειδικό καθεστώς χρήσεων γης, βάσει του οποίου δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας και για όσο χρόνο ισχύουν.

alt

[8] Νόμος 3895/2010 (ΦΕΚ 206/8-12-2010) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημόσιου τομέα»

Άρθρο 2 Λύση ανωνύμων εταιρειών

1.   Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου:

α) Καταργείται το π.δ. 189/1996 (ΦΕΚ 152α') σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία της Εταιρείας Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Αττικής «Λεύκιππος Α.Ε.», η οποία έχει έδρα το Δήμο Αγίας Παρασκευής και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστι­κότητας και Ναυτιλίας.

β) Λύονται και τίθενται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν ο παρών και ο ιδρυτικός τους νόμος, το οικείο καταστατικό, ο κ.ν. 2190/1920 και οι λοιπές κείμενες διατάξεις, οι πιο κάτω ανώνυμες εταιρείες:

……………………………..

γγ) Η Εταιρεία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης Α.Ε. (ΑΓΡΟ­ΓΗ Α.Ε.) που συνεστήθη με το άρθρο 46 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200Α'), όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 23 και 24 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223Α').

Η αρμοδιότητα της εταιρείας που προβλέπεται από την περίπτωση θ' της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2637/1998, που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3790/2009 (ΦΕΚ 143Α'), καταργείται.

Οι συμβάσεις εργασίας του προσωπικού που προσε- λήφθη τελευταίο στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. για την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της, η ισχύς των οποίων άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 2009, καθώς και οι συμβάσεις των δικηγόρων που έχουν προσληφθεί στην εταιρεία με σχέση έμμισθης εντολής καταγγέλλονται τηρουμένων των προβλέψεων της εργατικής νομοθεσίας.

alt

[9] Νόμος 3851/2010 (ΦΕΚ 85 Α/4-6-2010) Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής”.

Άρθρο 9 Θέματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων Α. Π. Ε.

7. Η περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 37 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

«6. α) Σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης του οικείου νομού ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, απαγορεύεται η άσκηση οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας, εκτός από τη γεωργική εκμετάλλευση και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α. Π. Ε. . Κάθε επέμβαση στις εκτάσεις αυτές, είτε για τη μεταβολή του προορισμού τους και τη διάθεσή τους για άλλες χρήσεις είτε για την εκτέλεση έργων ή τη δημιουργία εγκαταστάσεων ή παροχή άλλων εξυπηρετήσεων μέσασε αυτές, έστω και χωρίς μεταβολή της κατά προορισμό χρήσης τους, αποτελεί εξαιρετικό μέτρο και ενεργείται πάντοτε με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται μέσα σε δύο (2)μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μόνο για λόγους που εξυπηρετούν το γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης ή την εγκατάσταση σταθμών Α. Π. Ε. . Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει εφόσον πρόκειται για την εκτέλεση στρατιωτικών έργων, που αφορούν την εθνική άμυνα της χώρας, καθώς και για την εκτέλεση μεγάλων αναπτυξιακών έργων του Δημοσίου και των Ο. Τ. Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Ειδικά, απαγορεύεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α. Π. Ε. σε αγροτεμάχια της Αττικής που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, καθώς και σε περιοχές της Επικράτειας που έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ. Π. Σ. ) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ. Χ. Ο. Ο. Α. Π. ) του ν. 2508/1997 (ΦΕΚ 124 Α΄), καθώς και Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ. Ο. Ε. ) του άρθρου29 του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33 Α΄), εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στα εγκεκριμένα αυτά σχέδια.

Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου, επιτρέπεται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Στην περίπτωση αυτή η άδεια χορηγείται μόνον αν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή, σε περίπτωση απαλλαγής, δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν εδαφικές εκτάσεις που δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων του συγκεκριμένου νομού. Για την εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου χρησιμοποιούνται τα στοιχεία της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας του έτους 2008 της Γενικής Γραμματείας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας.

Για τον υπολογισμό της κάλυψης λαμβάνεται υπόψη η οριζόντια προβολή επί του εδάφους των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι δυνατόν να ορίζονται όροι και προϋποθέσεις για την εγκατάσταση σταθμών Α. Π. Ε. σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, περιλαμβανομένων της μέγιστης κάλυψης εδάφους ανά σταθμό, των ελάχιστων αποστάσεων από τα όρια του γηπέδου του σταθμού, περιορισμών στον τρόπο θεμελίωσης και υποχρεώσεων για την αποκατάσταση του γηπέδου μετά την αποξήλωση των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Α. Π. Ε.»

alt

[10] ΚΥΑ 073710/2011 (ΦΕΚ Β' 555/4-3-2011) «Τροποποίηση της αριθ. 168040/3−9−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1528) απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή ισχύει.»

Άρθρο 1

Τροποποίηση της αριθ. 168040/3−9−2010 (ΦΕΚ Β΄1528) ΚΥΑ

Μετά το πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 της αριθ. 168040/3−9−2010 κοινής Υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. 072528/2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 102/Β/2011), προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:

«Η παρούσα εκδίδεται για να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σαν βάση για τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων της Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας και την έκδοση της κοινής Υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α΄ 200), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.»

alt

[11] Νόμος 3937/2011 (ΦΕΚ 60/31-3-2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις.»

Άρθρο 31 παρ.4

4. Η παρ. 23 του άρθρου 20 του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255 Α΄) καταργείται.

alt 

[12] ΝΟΜΟΣ 4015/2011 (ΦΕΚ 210/21-9-2011) «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - Οργάνωση της εποπτείας του Κράτους.»

Άρθρο 21

Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 37 του άρθρου 24 του ν. 2945/2001 και τροποποιήθηκαν με την παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 3851/2010 (Α' 85), αρχίζουν να ισχύουν δέκα ημέρες μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 56. Συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και αφορούν εκτάσεις του άρθρου 56 του ν. 2637/1998, είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

 

 

 

Γιώργος ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗΣ

 

SOCIAL MEDIA

Επισκευθείτε τη σελίδα μου στο FacebookΑκολουθείστε τη σελίδα μου στο TwitterΕπισκευθείτε τη σελίδα μου στο Google Plus

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

Συνδέεστε μαζί μας

TWEETS ΠΡΟΣΦΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

www.mikis-crete.gr